Verkiezing en eedaflegging van de Achtste Schepen.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald de artikels 15, 16 en 279;
Gelet op zijn beraadslaging van 06.12.2018 houdende "Bijkomende schepen - artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet"
Overwegende dat het noodzakelijk is om een achtste Schepen te kiezen;
Overwegende dat de voorzitter de toezegging van de meerderheid heeft gekregen om een mannelijke kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van de Raad voor Sociale Actie, waardoor het college, gelet op de voor de mandaten van de wethouder ontvangen voordrachten, geen inbreuk kan maken op artikel 16 van de de nieuwe gemeentewet.
De voordrachtsakte wordt aan de Gemeentesecretaris om 29.11.2018 gegeven.
De w.d. Burgemeester verklaart dat de Raad, binnen zijn leden een achtste schepen zal aanwijzen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist ;
Een voordrachtsakte voor het mandaat van Achtste schepen werd ontvangen op naam van Mevrouw Lieve JORENS.
De w.d. Burgemeester verklaart de stemming open voor het Achtste mandaat van schepen;
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgend resultaat oplevert :
  • 31 stemmen voor
  • 0 stem tegen en
  • 0 onthouding
Mevrouw Lieve JORENS is bijgevolg verkozen tot Achtste schepen.
De w.d. Burgemeester nodigt Mevrouw Lieve JORENS, verkozen als schepen, uit de eed af te leggen in het Frans : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk".
Mevrouw Lieve JORENS legt de eed af in de handen van de Heer w.d. Burgemeester en is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Schepen.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.