Verkiezing en eedaflegging van de Vierde Schepen.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald de artikels 15 en 16;
Overwegende dat zeven schepenen dienen verkozen te worden;
Overwegende dat de voorzitter de toezegging van de meerderheid heeft gekregen om een mannelijke kandidaat voor te dragen voor het voorzitterschap van de Raad voor Sociale Actie, waardoor het college, gelet op de voor de mandaten van de wethouder ontvangen voordrachten, geen inbreuk kan maken op artikel 16 van de de nieuwe gemeentewet.
De voordrachtsakte wordt aan de Gemeentesecretaris om 28.11.2018 gegeven.
De w.d. Burgemeester verklaart dat de Raad, binnen zijn leden zeven schepenen zal aanwijzen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist ;
Een voordrachtsakte voor het mandaat van vierde schepen werd ontvangen op naam van Mevrouw Eloïse DEFOSSET
De w.d. Burgemeester verklaart de stemming open voor het vierde mandaat van schepen;
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgend resultaat oplevert :
  • 30 stemmen voor
  • 1 stem tegen en
  • 0 onthouding
Mevrouw Eloïse DEFOSSET is bijgevolg verkozen tot vierde schepen.
De w.d. Burgemeester nodigt Mevrouw Eloïse DEFOSSET, verkozen als schepen, uit de eed af te leggen in het Frans : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
Mevrouw Eloïse DEFOSSET  legt de eed af in de handen van de Heer w.d. Burgemeester en is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Schepen.
Onderhavige beraadslaging  zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.