Bestuur & Politiek

Verkiezing van de plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad.

De Raad,
Gelet op artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet ;
De Voorzitter verklaart dat de Raad, binnen zijn leden een plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad zal aanwijzen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Een voordrachtsakte voor het mandaat van plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad op naam van De heer Vincent MOLENBERG werd ontvangen om 29.11.2018 door de gemeentesecretaris.
De Voorzitter verklaart de stemming open voor het mandaat van plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad;
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgend resultaat oplevert :
  • 31 stemmen voor
  • 0 stem tegen en
  • 0 onthouding
De heer Vincent MOLENBERG is bijgevolg verkozen tot plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.