Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gezien de directrice van “cs du Souverain” de vervanging van de chassis (fase 9) aanvraagt ;
Gezien het bijzonder lastenboek n° 02/2021 bestemd voor de uitvoering van dit project;
Gezien het onmogelijk is om deze opdracht in percelen te verdelen  omwille van de volgende reden :
  • De vervanging van de chassis moet aan één en dezelfde onderneming worden gegund om te voorkomen dat de ramen verschillende aspecten hebben.
  • Aangezien het gaat om de vervanging van chassis in een school, kunnen de werkzaamheden alleen tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. De toewijzing van de opdracht zou dan ook een ingewikkelde coördinatie tussen de verschillende aannemers vergen, zodat de werkzaamheden op hetzelfde tijdstip kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zou het beheer van de veiligheid van de werf te ingewikkeld zijn.
Gezien de begrotingswijziging voor de uitvoering van gesubsidieerde ERU-investeringsprojecten (ref : 002/20.04.2021/B/0023) ;
Gezien de totale waarde van de opdracht wordt geschat op 173.500,00 € incl. BTW ;
Gezien er een bedrag van 193.000 € is voorzien op het artikel 722/724.60 “Vervanging chassis cs du Souverain (fase 9)” van de buitengewone begroting van 2021 ;
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST:
  • om de opdracht voor werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te stellen en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°02/2021 ;
  • om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 173.500,00 € incl. BTW, goed te keuren ;
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 722/724.60 “Vervanging chassis cs du Souverain (fase 9)” van de buitengewone begroting van 2021 ;
Onderhavige beraadslaging zal aan de Heer de Gemeenteontvanger worden overgemaakt met de nodige bewijsstukken.