VIVAQUA - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 04.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met name artikel 117 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de latere wijzigingen ervan;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de latere wijzigingen ervan;
Gelet op het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen ervan;
Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;
Gelet op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019;
Gelet op de verplichting van VIVAQUA om zijn statuten te wijzigen om rekening te houden met:
  • artikel 100 van voornoemde ordonnantie van 5 juli 2018 dat de intercommunales verplicht hun statuten in overeenstemming te brengen met de ordonnantie en zich te houden aan de overige verplichtingen die deze oplegt binnen een maximale termijn van 24 maanden na de inwerkingtreding van deze ordonnantie, d.w.z. vóór 1 september 2020;
  • de nieuwe regels die worden opgelegd door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  • enkele aanpassingen qua vorm en met het oog op administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het ontwerp van de statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen;
Gelet op de oproeping voor de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van VIVAQUA en de bijgevoegde agenda;
BESLUIT
Artikel 1: om het ontwerp van de nieuwe statuten van VIVAQUA goed te keuren, zoals het bij de oproeping voor de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van 4 juni 2020 werd gevoegd;
Artikel 2: de gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van VIVAQUA volmacht te geven om hun stem uit te brengen overeenkomstig het in artikel 1 genomen besluit.