Bestuur & Politiek

Toetreding tot de aankoopcentrale operationele leasing voertuigen van Leefmilieu Brussel

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet,
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen;
Overwegende het mechanisme van de aankoopcentrales conform artikel 2, 6° a) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten:
‘Art. 2. 6° Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder: aankoopcentrale […] een aanbestedende overheid die gecentraliseerde en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten doet zoals bedoeld in respectievelijk 7°;  
7° Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder: gecentraliseerde aankoopactiviteiten :  activiteiten die permanent plaatsvinden op een van de volgende wijzen :
  1. de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders;
  2. de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders. 
In deze raamovereenkomst en de vervolgopdrachten speelt Leefmilieu Brussel de rol van aankoopcentrale conform artikel 2, 6° a) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. 
Overwegende artikel 47, §2 van de wet van 17 juni 2016 waarin wordt bepaald dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat krachtens artikel 47, §4 van de wet van 17 juni 2016, een begunstigde aanbestedende overheid, zonder de procedures toe te passen voorzien door de wet van 17 juni 2016, aan een aankoopcentrale een overheidsopdracht voor diensten mag gunnen voor de levering van gecentraliseerde aankoopactiviteiten; dat die overheidsopdrachten voor diensten eveneens de verrichting van aanvullende aankoopactiviteiten kunnen omvatten;
Overwegende dat een dergelijke aankoopcentrale werd opgericht door Leefmilieu Brussel voor de leasing van voertuigen;
Gelet op het belang van de gemeente Oudergem om een beroep te doen op die aankoopcentrale, die een rationalisering van de middelen mogelijk zal maken, de leasing van nieuwe elektrische voertuigen zal garanderen en de naleving van de geldende emissienormen mogelijk zal maken;
Overwegende dat deze aankoopcentrale de gemeente Oudergem in staat zal stellen elektrische voertuigen te leasen waarvan de technologie zeer snel evolueert, en dat zij op die manier zal kunnen genieten van bijkomende onderhouds-, verzorgings- en herstellingsdiensten voor deze voertuigen; 
BESLIST :
toe te treden tot de aankoopcentrale  operationele leasing van voertuigen van leefmilieu Brussel; 
het deelnamecharter goed te keuren dat die aankoopcentrale regelt.