GPDO, het nieuwe stadsproject: wat het exact inhoudt voor Oudergem

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is het document dat als basis dient voor het territoriaal beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2025 en 2040. Momenteel wordt het project onderworpen aan een openbaar onderzoek tot 13 maart 2017.

Volgens het document dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek " wil het Gewest een compacte stad ontwikkelen door een beheerste verdichting die het mogelijk maakt om grote stadsprojecten te ontwikkelen die streven naar gemengde wijken door tegelijk woningen, economische kernen en mobiliteitsinfrastructuur te ontwikkelen". Wat betekent dit voor Oudergem?

Stedelijke Ontwikkeling

Het GPDO haalt 5 voorwaardelijke principes aan voor de verdichting waarnaar het Gewest streeft:

- de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (het idee bestaat uit het toestaan van een hogere dichtheid in gebieden die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer)

- de afstand tussen de straatgevels (hier bestaat het principe eruit om de verdichting te bevorderen in de hoogte bij brede straten)

- respect voor het architecturaal erfgoed

- voldoende aanwezigheid van groenvoorzieningen

- omvang van percelen en stratenblokken.

Oudergem voldoet aan deze principes en bijgevolg hebben de verdichtingsdoelstellingen van het GPDO betrekking op de gemeente. En dit op meerdere manieren.

1. Het GPDO beschrijft de Deltazone als "prioritaire ontwikkelingspool" . De "Deltapool" strekt zich uit van het Leonardkruispunt tot Delta. Het GPDO-ontwerp wijdt er een volledige paragraaf aan en merkt op dat de site " de mogelijkheid biedt om voorzieningen te vestigen die samenhangen met de stad, naast woningen. Op termijn kunnen er 450 tot 650 woningen worden gebouwd. Op het lagere niveau komen productieve en logistieke diensten, zodat het hoogteverschil van het terrein kan worden benut. Er zal ook een park worden aangelegd. Het GPDO geeft aan dat er een richtplan voor aanleg voor Delta zal worden gerealiseerd en dat "er bijzondere aandacht zal worden besteed aan de mobiliteitsvraagstukken".

2. Het GPDO identificeert de zone Herrmann-Debroux als "specifieke ontwikkelingssite in de tweede kroon", die de mogelijkheid biedt om "de stedelijke intensiteit te vergroten".

3. Het GPDO duidt het Woluwedal, Middenring oost, ofwel te Oudergem Vorstlaan en Generaal Jacqueslaan aan als "assen voor geïsoleerde iconische torens " (torens van 20 verdiepingen en meer).

4. Het project bakent een gebied af waarin de Pleincampus en de Deltasite gelegen zijn voor de uitbouw van de gegroepeerde iconische torens. Dit gebied ligt tussen de Generaal Jacqueslaan, de Waversesteenweg, de Jules Cockxstraat en de Pleinlaan.

Economie

Naast de hoofdstukken over de stedelijke ontwikkeling besteedt het GPDO ook aandacht aan de stedelijke economie en de mobiliteit.

Wat betreft de stedelijke economie haalt het plan een aantal grote principes aan: versterking van de "economische ontwikkelingsassen", kwalificatie van "ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving", oprichting van een "zone van economische uitbouw in de stad", versterking van de ontwikkeling van het handelsaanbod, oprichting van "Opleidings- en tewerkstellingspolen", oprichting van een nieuwe congres- en evenementenpool op de Heizel of een nieuwe internationale tertiaire as "Europese wijk/Leopold III-laan/ Luchthaven Brussel Nationaal". In dat hoofdstuk wordt Oudergem uitdrukkelijk aangehaald in het punt betreffende "de logistieke structuur" van het gewest.

Het GPDO stelt dat de Deltasite mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een logistiek platform. Daarnaast zijn er nog 4 andere mogelijke "stedelijke distributiecentra": Schaarbeek-Vorming, het noordelijk havengebied, het TIR-centrum van de Havenlaan en de zone van de Schipperij- en de Biestebroekkaai.

Mobiliteit

Op het vlak van de mobiliteit worden in het GPDO de doelstellingen herhaald om de druk van het autoverkeer met 20% te verlagen tegen 2025. Heel wat principes worden aangehaald. 3 punten zijn ook van toepassing op Oudergem:

- Het GPDO wil "de in- en uitgaande wegen omvormen tot stadsboulevards" met als doel een "aanzienlijke en aangepaste vermindering van de capaciteit". Worden aangehaald: de E19, de E40, de A12 en de Woluwelaan. Voor wat betreft de E411 heeft het GPDO het niet over de vernietiging maar over de "afsluiting van het Hermann-Debrouxviaduct voor het autoverkeer en integratie in de stad". Wat verder staat er in het GPDO te lezen dat het Gewest de integratie van kunstwerken wil verbeteren en wordt het Hermann-Debrouxviaduct aangehaald dat "op een artistieke manier kan worden ingekleed in afwachting van een afbraak".

- Onder de titel "Alternatieven voor de personenwagen ontwikkelen en modale verschuiving bevorderen" stelt het GPDO een kaart voor waarop er een ontradingsparking P+R op de grens tussen Oudergem en Overijse wordt voorzien

- Diezelfde kaart geeft ook een tram- of metrolijn weer die vertrekt vanuit Delta naar Overijse die "te bestuderen" is na 2025.

En ook

Voorzieningen oprichten met internationale, culturele en sportieve uitstraling, vergroeningszones creëren in wijken met een tekort, stadsvernieuwingscontracten invoeren, de specifieke identiteit van bepaalde wijken in het centrum versterken, de biodiversiteit beschermen, de strijd aanbinden tegen geluidsoverlast, beleid inzake energie, afvalbeheer, smart city, economische en commerciële ontwikkeling…

Het GPDO telt 125 pagina's waarin een aantal grote principes worden aangehaald die streven naar een "duurzame" ontwikkeling van het Brusselse Gewest. Het volledige project kan u terugvinden op: http://www.gpdo.brussels/sites/default/files/gpdo_nl_web.pdf

Een samenvatting vindt u hier: http://www.gpdo.brussels/sites/default/files/gpdo_synthese_nl_web.pdf

Hoe reageert u hierop?

Wat zijn de gevolgen voor Oudergem en haar inwoners? Hoe reageert u hierop?

De gemeente organiseert een informatiesessie op 22 februari 2017 om 20 uur in het gemeentehuis, Emile Idiersstraat 12.

In afwachting kan u een advies uitbrengen via de site www.gpdo.brussels .

Adviezen moeten ten laatste tegen 13 maart 2017 worden meegedeeld aan het Gewest.