Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): het beheer en de verwerking van de inschrijvingsaanvragen in de gemeentelijke centra voor peuterzorg en de gemeentelijke schoolcentra

Mijnheer de burgemeester, geachte dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
In 2017 heeft de gemeenteraad, op initiatief van mevrouw Willame, op dat ogenblik gemeenteraadslid, zich gunstig uitgesproken over de invoering van een eenmalig inschrijvingssysteem voor de gemeentelijke centra voor peuterzorg (= soort van eenmalig elektronisch loket).
In 2018 heeft de schepen die daarvoor bevoegd was, aangekondigd dat de aankoop van software voor de gecentraliseerde inschrijvingen ingeschreven was in de begroting 2018 en dat een bestek in de afrondende fase was.
In september 2019 moet echter vastgesteld worden dat deze beheertool nog steeds niet voorhanden is. De website van de gemeente geeft nog steeds volgende informatie aangaande een inschrijving in een van de gemeentelijke kinderopvangplaatsen:
GEMEENTELIJKE KINDEROPVANGPLAATSEN: INSCHRIJVINGEN
WANNEER U WENST DAT UW KIND OPGEVANGEN WORDT IN EEN VAN ONZE KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR DE LEEFTIJD VAN 6 MAANDEN
Vanaf de 3de maand van uw zwangerschap dient u contact op te nemen met de opvangplaats van uw keuze om er uw kind in te schrijven:
  • vermeld de waarschijnlijke datum en de duur van de opvang
  • U ontvangt een inschrijvingsattest van de opvangvoorziening die u inschrijft in een inschrijvingsregister en u informeert over de latere procedures
  • wanneer u geen weigering van uw inschrijving ontvangen hebt, bevestigt u uw aanvraag in de maand volgend op de 6de maand van uw zwangerschap
  • uw inschrijving is definitief op het ogenblik dat u de geboorte van uw kind bevestigd hebt in de maand van geboorte en u het bedrag van het forfaitaire voorschot betaald hebt
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Is het nog steeds de bedoeling van de meerderheid deze gecentraliseerde beheertool in te voeren? Zo ja, kunt u de huidige stand van het dossier geven en meedelen wanneer deze tool geïnstalleerd zal worden?
  • Is het de bedoeling van de meerderheid om een gelijkaardig gecentraliseerd systeem in te voeren voor de gemeentescholen? Zo ja, kunt u een idee geven van het tijdstip waarop dit systeem in voege zou komen? Zo neen, hoe kan de gemeente zorgen voor de transparantie van de inschrijvingen in de gemeentescholen? 
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
Antwoord van mevrouw Florence Couldrey, schepen
Zoals aangekondigd in onze algemene beleidsverklaring is het onze bedoeling de inschrijvingen te centraliseren.
In 2018 is een aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van een software. Geen enkele inschrijver heeft positief gereageerd op onze aanvraag.
Vooraleer een bestek bekend te maken, was het de bedoeling een beschrijving op te maken van de technologieën die gebruikt worden door de andere Brusselse gemeenten.
Dit betekent:
  • Contact opnemen met de andere Brusselse gemeenten om na te gaan of de door hen ingevoerde toepassingen succesvol zijn.
  • Luisteren naar de behoeften van de directies van onze kinderopvangplaatsen.
Daaruit blijkt het volgende:
  • Op het niveau van de Brusselse gemeenten lijken niet alle gemeenten die aangesproken werden helemaal tevreden over de gebruikte software. De verwerking van de ingevoerde gegevens vereist veel administratief werk. Het is goed om over gegevens te beschikken maar het is nodig om automatisch over een klassement te beschikken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om gemakkelijk te kunnen beschikken over een listing volgens de datum van inschrijving en/of de datum van voorziene start van de opvang en/of volgens de leeftijd van het kind en/of volgens de gekozen voorkeursopvang en/of volgens het feit of er voor het kind prioritaire omstandigheden zijn zoals maatschappelijke problemen, broers en/of zussen.
  • Daarnaast is uit de bevraging van onze directies van kinderopvangplaatsen gebleken dat het belangrijk is dat de software van de inschrijvingen gelinkt is aan de software die de financiële participatie van de ouders verwerkt om een nieuwe codering te vermijden. Wij hebben ook ingezien dat het belangrijk zou kunnen zijn om andere functies te ontwikkelen. Bijvoorbeeld online invoeren van de maandelijkse aanwezigheden van het kind in de opvang eerder dan aan de ouders vragen om tijdig de papieren formulieren in te vullen. Op die manier zou de maatschappelijk assistente meer tijd hebben voor de kinderen en zouden fouten in de facturatie vermeden kunnen worden. Verbonden met een applicatie zou de software tevens een krachtige communicatietool met de ouders kunnen zijn. Dit is reeds het geval in Frankrijk met systemen zoals Meeko of Défi Enfance. 
Samen met mijn collega Lieve Jorens en de IT-diensten en de dienst Peuterzorg contacteren wij momenteel verschillende firma's om de mogelijkheden te bestuderen. 
Twee strategieën zijn te overwegen.
Net zoals andere gemeenten kijken we voor een eerder wankele tussenoplossing met een eentonige verwerking van gegevens. Of we kiezen voor een goed werkende software. Een onderlinge verdeling tussen de gemeenten zou een piste kunnen zijn.
Tegen het einde van dit jaar zou een bestek moeten afgerond zijn.
Er is een begrotingsinschrijving voorzien op de buitengewone begroting van 2020.
Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Wat de scholen betreft, mag de gemeente de reglementering niet vervangen van de Federatie Wallonië-Brussel die zelf aan het nadenken is over een wijziging van het voorrangssysteem bij de inschrijvingen.
Wanneer de klassen compleet zijn, werken onze 4 scholen met wachtlijsten; zij kunnen na afspraak geraadpleegd worden. De families worden gecontacteerd in de orde van voorrang op de lijst.
Bovendien gaat de afspraak voor de inschrijving in onze scholen automatisch gepaard met een gepersonaliseerd bezoek aan de school wat door de ouders sterk gewaardeerd wordt.
Het lijkt mij echter belangrijk dat de vraag rond transparantie van de inschrijvingssystemen in de scholen en in onze academie opengetrokken wordt.
Ons diensthoofd zal binnen de intergemeentelijke werkgroep Onderwijs waarin meerdere inrichtende machten van het gewest zetelen, een denkoefening organiseren.
Ik zal gebruik maken van de ervaring van mijn collega mevr. Couldrey om deze vraag open te trekken.