Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de renovatie van het fietspad op de Vorstlaan

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Onlangs vernamen we dat de Koning Boudewijnstichting meer dan 800.000 euro aan subsidies heeft vrijgemaakt voor fietsinfrastructuur in Brussel. Onder de tien nieuwe projecten die door de Stichting werden geselecteerd, vinden we een bedrag van bijna 350.000 euro terug, dat is toegewezen aan Brussel Mobiliteit om het fietspad op de Vorstlaan breder te maken, en wel van 2 naar 4 meter, en om het wegdek ervan aan te passen.
Gezien de huidige toestand van het wegdek en het belang om de mobiliteit van iedereen te verbeteren, lijkt deze subsidie mij goed nieuws. Toch moeten een aantal legitieme vragen van de inwoners van Oudergem worden beantwoord.
Mijn vragen luiden dus als volgt:
  • Kunt u ons een meer concrete beschrijving geven van het project waarvan sprake? Wat is er precies gepland en over welk deel van het fietspad hebben we het?
  • Werd de gemeente Oudergem geraadpleegd vóór de toekenning van deze subsidie door de Koning Boudewijnstichting en/of door Brussel Mobiliteit?
  • Zal dit renovatieproject ten koste gaan van de bomen en/of zal het gepaard gaan met een versmalling van de rijweg voor de automobilisten?
  • Is de verbreding van het fietspad alleen bedoeld voor het comfort van fietsers of moeten er ook andere functies in worden ondergebracht?
  • Maakt dit project deel uit van een meer globale reflectie om een betere co-existentie van functies op de Groene Wandeling mogelijk te maken?
Ik dank u.
Matthieu Pillois
Gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
We hebben inlichtingen ingewonnen, het gaat gewoon om de renovatie van het bestaande fietspad (gedeelte tussen de rotonde van de Vorstlaan en de Mellaertsvijvers) door dit waar mogelijk te verbreden: in de pers wordt gesproken over 4 meter, maar op sommige plaatsen zal het misschien minder zijn, omdat het gaat om werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, dus zal er geen enkele wijziging worden overwogen: noch het kappen van bomen, noch een voetpad, noch een wijziging van de parkeerplaatsen.
Dit gezegd zijnde, zijn wij dus niet vooraf door het Gewest op de hoogte gebracht van dit project en hebben wij het, net als u, via de pers vernomen. Wij gaan er derhalve van uit dat dit deel uitmaakt van de algemene denkoefening die tot doel heeft de Groene Wandeling te ontlasten van het te grote aantal fietsers, maar wij beschikken in dit stadium niet over verdere informatie.
Wat de rest van het fietspad betreft, is er vóór de paasvakantie een vergadering ter plaatse geweest met Brussel Mobiliteit en hebben wij samen met hen over het hele fietspad gewandeld. De bal ligt nu bij hen en bij de MIVB, want het gevaarlijkste punt is in feite de oude eindhalte (Herrmann-Debroux), die, als ze zou worden verwijderd, een veel breder en veiliger fietspad mogelijk zou maken. Deze oude eindhalte wordt nu nog slechts af en toe gebruikt voor het stallen van onderhoudsmaterieel voor de sporen, wij vinden dat dit elders op het net moet kunnen worden gestald.