Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
De eisen van DéFI om de luchtvervuiling van Brussel-Nationaal te verminderen zijn niet nieuw. DéFI brengt al jaren de terechte bezorgdheid van de betrokken bewoners en inwoners over en onderneemt actie. Reeds in 1999 heeft het Brussels Gewest, op initiatief van Didier Gosuin, toenmalig minister van Leefmilieu, een decreet goedgekeurd om ervoor te zorgen dat het recht van alle Brusselaars op slaap en een gezond milieu wordt gerespecteerd. Het "Gosuin-decreet", waarvan de toepassing door de hoogste Belgische en Europese rechtbanken is bevestigd, was geboren. Tot op heden is dit het enige wettelijke wapen waarover de regio beschikt om aanvaardbare geluidsgrenswaarden vast te stellen.
Deze gemeenteraad heeft op 30 maart 2017 unaniem een motie aangenomen om het probleem van de overlast van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal te verlichten en tegelijk de economische ontwikkeling van de luchthaven te verzoenen en te herinneren aan onze verschillende eisen ter zake.
Mijn collega Marc Vandame heeft u in mei jongstleden een vraag gesteld over de lancering van het overlegplatform dat door de federale minister van Mobiliteit in het leven is geroepen en over het standpunt van het College over de ontwerpresolutie die DéFI bij het federale parlement heeft ingediend.
Drie gunstige arresten van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 19 juli 2017, 1 februari 2019 en 9 december 2020 hebben de Belgische Staat gelast om uiterlijk op 1 juni 2022 aan elk van de betrokken partijen een impactstudie over de geluidshinder in verband met de luchthaven van Brussel mee te delen. Ik heb begrepen dat de federale regering deze studie heeft meegedeeld aan de gemeenten, het Waalse en het Brusselse Gewest en aan de bewonersverenigingen.
Het moet echter gezegd worden dat er helaas niets echt veranderd lijkt te zijn. Het intensieve overvliegen van het Brussels Gewest gaat door en blijft terechte vragen en negatieve reacties van inwoners en omwonenden oproepen.
Mijn vragen zijn daarom als volgt:
 • Heeft de gemeente Oudergem deze impactstudie ontvangen?
 • Zo ja, wat is de mening van de gemeente Oudergem hierover? Zo niet, waarom niet? 
 • Is de gemeente meer in het algemeen sinds mei 2022 op de hoogte van enige vooruitgang in de Brusselse overvliegproblematiek?
Bedankt.
Christine Bogaert
Gemeenteraadslid
 • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester
Raadslid,
Sinds enkele maanden worden de inwoners van Oudergem geconfronteerd met een toename van de intensiteit van de overvliegende vliegtuigen die opstijgen en landen vanaf Brussel-Nationaal. Ik heb deze toename zelf gezien, hoewel wij nooit op de hoogte zijn gesteld van een verandering in het gebruik van de start- en landingsbanen door de luchthaven.
Zoals u terecht opmerkt, hebben drie gunstige arresten van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 19 juli 2017, 1 februari 2019 en 9 december 2020 de Belgische Staat gelast om uiterlijk op 1 juni 2022 aan elk van de betrokken partijen een impactstudie over de geluidsoverlast in verband met de luchthaven van Brussel mee te delen.
De gemeente Oudergem, belanghebbende bij deze drie rechtszaken, werd op 15 september na een vergadering op het kabinet van de Brusselse minister van Leefmilieu uitgenodigd om een advies over deze studie in te dienen.
Dat gebeurde op dinsdag 20 september, toen de gemeente Oudergem besloot kennis te nemen van de impactstudie over de exploitatie van de luchthaven en de verschillende scenario's. Ze vroeg daarbij om twee nieuwe varianten te bestuderen om de impact te onderzoeken van de verlenging van de nachtelijke uren van 22 uur tot 7 uur en de verplaatsing van baan 25L naar achttienhonderd meter.
Ook de gemeente Oudergem herhaalt in dit bericht haar eisen aan de federale regering. Oudergem vraagt dus:
 • het beginsel om niet over dichtbevolkte gebieden te vliegen absoluut te bevestigen met het oog op het algemeen belang, de volksgezondheid en de veiligheid van de bevolking; en ervan uit te gaan dat het gehele grondgebied van het Brusselse Gewest, met inbegrip van de Kanaalzone, dichtbevolkt is;
 • de procedures en vliegroutes overeenkomstig de ontwerp-effectbeoordeling vast te stellen;
 • ervoor te zorgen dat het overvliegen van de dichtstbevolkte gebieden wordt vermeden;
 • de strikte naleving van de voor de banen 01-19, 07-25 geldende windnormen te waarborgen en volledige transparantie ter zake te garanderen;
 • een dynamisch geluidsregister opstellen dat alle overvlogen gebieden bestrijkt;
 • een nationale luchthavenstrategie ontwikkelen voor een betere spreiding van vracht en charter-/lage kostenactiviteiten over regionale luchthavens;
 • een onafhankelijke en neutrale overheidsinstantie op te richten om het luchtverkeerslawaai rond Brussel-Nationaal te controleren en samenwerkingsakkoorden met de verschillende regio's van het land te bevorderen;
 • het geluidsdecreet van het Brussels Gewest van 27 mei 1999, dat op 1 januari 2000 in werking is getreden, en alle uitvoerbare rechterlijke beslissingen na te leven;
 • om strenge straffen te eisen voor het niet naleven van luchtroutes;
 • in samenwerking met de bevoegde regionale autoriteiten en representatieve organisaties de uitvoering van een algemeen plan ter vermindering van de geluidsoverlast in overblijvende gebieden te bestuderen.
Zoals u ziet, is de gemeente Oudergem al meer dan 20 jaar volledig betrokken bij deze kwestie en wij zullen de legitieme bezorgdheid van de omwonenden die door het intensieve overvliegen van onze gemeente worden getroffen, blijven verdedigen. Het is nu de hoogste tijd dat de federale regering, die als enige bevoegd is om vliegroutes vast te stellen, de verschillende uitspraken respecteert en een permanente oplossing vindt om vliegroutes en procedures vast te stellen en daarbij dichtbevolkte gebieden te vermijden.
Sophie DE VOS

 

 

Zitting van 29.09.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:05 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring
 2. 00:07:08 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:07:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:07:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.
 5. 00:07:38 | Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening
 6. 00:07:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening
 7. 00:07:55 | Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:08:00 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.
 9. 00:08:08 | Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel
 10. 00:08:26 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 €
 11. 00:08:35 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 12. 00:08:45 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"
 13. 00:08:58 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen
 14. 00:09:08 | Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt
 15. 00:09:18 | Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten
 16. 00:09:29 | Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research
 17. 00:09:43 | Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren
 18. 00:10:36 | Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)
 19. 00:10:44 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.
 20. 00:11:04 | Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.
 21. 00:11:13 | Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring
 22. 00:11:26 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 23. 00:11:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat
 24. 00:13:44 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur
 25. 00:24:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht
 26. 00:27:02 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis
 27. 00:42:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar
 28. 00:46:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal
 29. 00:53:35 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem
 30. 00:57:56 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan
 31. 01:02:36 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten