Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het ongeluk op de bouwplaats in de Papiermolenstraat


Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Waarde collega's,
Op donderdag 21 april is in de Papiermolenstraat een machine voor het plaatsen van funderingspalen op een gevel en een auto gevallen. Deze machine was aan het werk op de afbraak-/bouwplaats van een nieuw appartementsgebouw tegenover het geraakte huis.
Dit ongeval had dramatische gevolgen kunnen hebben: een passerende voetganger werd door de bouwvakkers gewaarschuwd voor het dreigende gevaar en kon slecht op het nippertje eraan ontsnappen.
Men kan zich afvragen hoe een dergelijk ongeval kan gebeuren op een bouwplaats die wordt beheerd door een bedrijf met een gevestigde reputatie zoals BPI Real Estate, een dochteronderneming van de groep CFE die reeds een gevestigde naam is in de gemeente.
Helaas bevestigt dit de vrees die de omwonenden al geruime tijd koesteren ten aanzien van de potentiële risico's die verbonden zijn aan de omvang van de bouwplaats en de keuze voor volledige afbraak van de oude structuur.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

 • De bodem van Oudergem is op veel plaatsen drassig, vooral langs de Woluwe. Is er een bodemonderzoek uitgevoerd alvorens met de grootschalige werkzaamheden, waaronder de aanleg van een extra ondergronds parkeerniveau, te beginnen? Hoe hebt u in dit verband rekening gehouden met de bezorgdheid van de omwonenden?
 • Wie geeft de goedkeuring voor het verkeer en de plaatsing van grote machines in een smalle straat? Wie beslist over de veiligheidsperimeter?
 • Hoe is de aanwezigheid en het optreden van vertegenwoordigers van de gemeente georganiseerd om toezicht te houden op de werkzaamheden en te controleren of de veiligheidsnormen worden nageleefd?
 • Is er na deze traumatische gebeurtenis nog gecommuniceerd met de omwonenden? Een tenlasteneming?
 • Wat zijn de bevindingen van het onderzoek van het beschadigde huis? Is de stabiliteit van naburige huizen ook onderzocht? Indien niet, wat is daar de reden van?
 • Werd er vóór de aanvang van de werken een enquête gehouden over de huizen in de Papiermolenstraat, zoals in de Demeylaan vóór de aanvang van de werken in de Van Nieuwenhuyselaan? Indien niet, wat is daar de reden van?

Wij danken u.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
Geachte mevrouwen gemeenteraadsleden,
Bedankt voor deze vraag over een ongeval dat veel dramatischere gevolgen had kunnen hebben.
De burgemeester en ik zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan. Wij hebben nauw overleg gepleegd met de hulpdiensten, de politie en de brandweer, de verantwoordelijken van het terrein, de nutvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) en natuurlijk hebben we uitvoerig geluisterd naar de omwonenden, waaronder degenen die er rechtstreeks getuige van waren.
Gelukkig waren er geen gewonden. Er is alleen materiële schade vastgesteld. Volgens onze informatie is er zeker schade aan het betrokken huis, maar gelukkig lijkt dit beperkt te blijven tot de voorgevel (gevelsteen) zonder enige structurele schade die de stabiliteit van het enige betrokken huis in gevaar brengt. Gelukkig was er niemand aanwezig op het moment van het ongeluk. Het is bewoonbaar volgens de bevindingen van de brandweer en de politie en met de verificatie van de stabiliteitsingenieur in opdracht van de bouwer.
Er zijn maatregelen genomen om ergere ongelukken te voorkomen. Zo werd bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening onderbroken en werden "zwanenhalzen" ter beschikking gesteld van de omwonenden.
Die avond werden, met alle nodige voorzorgsmaatregelen, regelingen getroffen om de door de machine volledig versperde rijweg vrij te maken. De volgende dag werden deze dringende werkzaamheden en de werkzaamheden om de watervoorziening te herstellen voltooid.
De burgemeester zal de contacten en maatregelen met de eigenaars van het beschadigde huis toelichten.
Elk groot bouwproject zorgt vaak voor veel bezorgdheden, daar zijn we ons bewust. Gelukkig zijn ongevallen zeldzaam en ernstige ongevallen uitzonderlijk.
Ik ga in op uw meer specifieke vragen.
Dit soort projecten wordt voorafgegaan door talrijke technische studies, die worden verfijnd en zo nodig opnieuw geëvalueerd naargelang de ontwikkeling van de beschikbare informatie, met name na de afbraakwerkzaamheden. De wet legt deze verantwoordelijkheid bij de bouwondernemingen, niet bij de gemeenten. Wij zijn altijd voorzichtig om de verantwoordelijkheid van de gemeente niet te betrekken bij zaken die niet onder haar bevoegdheid vallen.
In tegenstelling tot wat u stelt, omvat het huidige project geen extra parkeerniveau. Al in de ontwerpfase van het project werd rekening gehouden met de drassige aard van de ondergrond, maar de toegepaste technieken zijn ontwikkeld om de overlast van de met de afbraak gepaard gaande trillingen te beperken, en vervolgens om rekening te houden met de ontdekking van onvermoede structuren, betonblokken en metselwerk in de ondergrond van het bestaande gebouw. Zo is in overleg met Leefmilieu Brussel een waterdichte omwalling gerealiseerd rond de perimeter van de bouwplaats, zodat het water alleen binnen deze perimeter kan worden weggepompt en geen verdere onregelmatigheden kan veroorzaken aan de naburige huizen. Dit pompen is van essentieel belang voor de goede uitvoering van de bouwplaats. We hebben er voortdurend op toegezien dat de vragen van de buurtbewoners, verenigd door een kleine, aandachtige afvaardiging, door de bouwaannemers in aanmerking werden genomen tijdens vergaderingen, die vaak wekelijks werden gehouden. Wij kwamen tussenbeide wanneer nodig en woonden ruimere vergaderingen met hen bij.
Voor elke bouwplaats van dergelijke omvang moet een bouwplaatsaangifte worden opgesteld en het college analyseert deze met de verschillende betrokken gemeentediensten en de politie. Er zijn voorwaarden uitgevaardigd. Uitzonderlijk vervoer en vergunningen die afwijken van de gebruikelijke bouwplaatsregels moeten het voorwerp uitmaken van een besluit van de burgemeester. Aanvragen worden op dezelfde manier onderzocht.
De tussenkomst van een veiligheidscoördinator tijdens de uitvoeringsfase is verplicht op alle werven waar meer dan één aannemer aan het werk is, zelfs al zijn deze verschillende aannemers niet tegelijkertijd aanwezig op de werf.
De taak van de veiligheidscoördinator bestaat erin de risico's te beheersen die voortvloeien uit de interactie tussen de verschillende aannemers.
De gemeente kan nagaan of de stedenbouwkundige en milieuvergunningen worden nageleefd. Ze is niet bevoegd voor het toezicht op de naleving van de veiligheidsnormen.
De burgemeester kan op grond van de artikelen 135 en 133, lid 2, van de Nieuwe Gemeentewet besluiten uitvaardigen in diverse aangelegenheden die verband houden met de openbare orde. Het besluit moet worden voorafgegaan door vaststelling, hetzij persoonlijk door de burgemeester of door de gemeente- of politiediensten. Behalve in gevallen van uiterste dringendheid is het van essentieel belang dat de persoon tot wie het bevel is gericht, in staat zijn verweermiddelen te doen gelden. Bovendien moet de burgemeester een besluit steeds motiveren aan de hand van de overwegingen van openbare orde die ten grondslag liggen aan de actie.
Het gaat dus niet om een rol van permanent toezicht van de bouwplaats.
Er zijn plaatsbeschrijvingen opgemaakt. Volgens de getuigenissen van de omwonenden waren deze goed uitgevoerd.
De contacten met de omwonenden worden voortgezet. Samen met de burgemeester, ontmoeten we morgen een delegatie. Wij hebben de bouwonderneming ook gevraagd de werkzaamheden stop te zetten totdat de oorzaken van het ongeval bekend zijn en maatregelen zijn genomen om de risico's voldoende te beperken zodat de bouwplaats kan worden hervat. Wij hebben gevraagd om een validatie hiervan door het controlebureau SECO.
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester
Bedankt mijnheer de schepen. Ik ben meteen ter plaatse gegaan nadat de kraan was gevallen en heb er de hele namiddag doorgebracht, luisterend naar de buurtbewoners en in contact met een hele reeks actoren: politie, brandweerlieden, concessiehouders. Naast het beveiligen van de hele buurt, zoals de heer Lefèbvre opmerkte, moest ook contact worden opgenomen met de bewoners van het huis die terugkeerden van hun vakantie en moesten zij zo nodig geherhuisvest worden. Dit was niet nodig, maar ik kwam 's avonds terug om hen te verwelkomen terug van hun vakantie en met hen te praten. Zoals de schepen opmerkte, wordt geen toestemming gegeven voor hervatting van de werkzaamheden zonder dat de oorzaken van het ongeval duidelijk zijn vastgesteld en zonder dat vooraf een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de aannemer en de omwonenden, die er terecht zeker van willen zijn dat zoiets niet meer zal gebeuren. Er is een besluit genomen om de verwijdering mogelijk te maken van een laatste stuk van de kraan dat op het terrein was achtergebleven om de expertise uit te voeren. De omwonenden werden via een huis-aan-huisbedeling gewaarschuwd dat de werkzaamheden niet zouden worden hervat voordat alle details duidelijk waren en alle noodzakelijke garanties voor de toekomst waren gegeven. Zoals de schepen ook al stelde, vindt er morgen opnieuw een ontmoeting plaats met de omwonenden.

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan