Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): kinderdagverblijf Les Mômes - Mededeling aan de ouders en passende begeleiding

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
In december van vorig jaar hebben de verantwoordelijke personen van het gemeentelijk kinderdagverblijf Les Mômes de bijgevoegde brief meegegeven aan de ouders van de kinderen.  Samengevat komt het erop neer dat het team van het kinderdagverblijf aan kinderen van twee jaar verwijt " wispelturig, opvliegend, ongedisciplineerd en zelfs agressief " te zijn.  Deze brief wekt de nodige verbazing vanwege personen die in het kader van hun beroep werken met kleine kinderen; het is immers geweten dat kwaad worden en kuren hebben eenvoudigweg deel uitmaken van de normale ontwikkeling van een kind.
In plaats van de ouders gerust te stellen gaf deze brief aanleiding tot vele vragen, meer bepaald over de passende en voldoende begeleiding van de kinderen.
Vandaar de volgende vragen:
  • Was u op de hoogte van deze brief en heeft u daarvoor uw goedkeuring gegeven?
  • Heeft u weet van eventuele problemen bij het personeel, meer bepaald wat betreft de werklast?
  • Kunt u ons zeggen hoeveel personeelsleden dit kinderdagverblijf wettelijk zou moeten tellen en hoeveel medewerkers er effectief zijn, en kunt u ons ook zeggen of deze begeleiding geschikt is, gelet op de moeilijkheden waarmee dit kinderdagverblijf blijkbaar te maken krijgt?
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
  • Antwoord van mevrouw Florence Couldrey, schepen
1° De dienst van het Jonge Kind was niet op de hoogte van de bewuste brief. Bijgevolg heeft deze dienst de brief ook niet gevalideerd. Volgend op uw interpellatie werden de medewerkers erop gewezen dat ze voorrang dienen te geven aan een direct gesprek met de betrokken ouders op basis van het heen-en-weerschriftje van het kind. Tevens werd er gevraagd om eventueel te verspreiden mededelingen eerst over te leggen aan de dienst van het Jonge Kind.
2° De werklast komt overeen met die van de andere kinderdagverblijven met eenzelfde capaciteit. Het wettelijk kader is onderworpen aan de regels van het ONE.  Voor 48 kinderen moeten we volgens het ONE 6,5 VTE hebben.  Bij Les Mômes zijn er 9 kinderverzorgsters in dienst.