Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de ontwikkeling van het RPA Herrmann-Debroux

Vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI)
Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Waarde collega's,
Op 28 april heeft de Brusselse regering in laatste lezing het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) goedgekeurd voor de zone Delta-Herrmann-Debroux. Ter herinnering: de belangrijkste ambitie van het stadsproject is de herinrichting van de E411-as tot een stadsboulevard, waarbij deze stadssnelweg wordt omgevormd in functie van een multimodale mobiliteit om wijken opnieuw met elkaar te verbinden en het reizen voor voetgangers en fietsers te vergemakkelijken. Het project heeft ook tot doel op de openbare ruimten en de groenzones van het gebied te verbeteren en de samenhang tussen de diverse aanwezige functies te versterken.
Na deze laatste lezing moet het ontwerp-RPA nu geoperationaliseerd worden en kunnen de timings voor de verschillende infrastructuurwerken nauwkeuriger worden uitgewerkt.
Wij hebben onlangs ook vernomen dat het begeleidingscomité dat met de operationalisering is belast, met zijn werkzaamheden is begonnen.
Ik heb dus enkele vragen omtrent het onderwerp:
 • Heeft u meer details over de ontwikkeling van het dossier sinds het openbaar onderzoek? Is het advies van de gemeente Oudergem opgevolgd? Is in de definitieve versie van het plan rekening gehouden met de legitieme verzoeken van talrijke inwoners van Oudergem? 
 • Klopt het dat het begeleidingscomité met zijn werkzaamheden is begonnen? Zo ja, welke feedback kunt u hierover geven?
 • Is er een communicatieplan na de definitieve goedkeuring van het RPA?
 • Kan het college een gedetailleerd plan verstrekken van de datums waarop de verschillende werkzaamheden zullen plaatsvinden?
 • Kan de gemeente de gemeenteraad alle documenten bezorgen met betrekking tot de laatste lezing van dit plan van aanleg?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie Paulissen
Gemeenteraadslid
Vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD)
Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Waarde collega's,
Het Richtplan van Aanleg Delta-Herrmann-Debroux is in derde lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Sinds het openbaar onderzoek dat eind 2019 is gevoerd, is transparantie hieromtrent eerlijkheidshalve niet de regel geweest in dit dossier. De burgers hebben geen officiële feedback ontvangen over de vraag of in de definitieve versie van het RPA rekening is gehouden met hun opmerkingen en verzoeken.
In het persbericht van de minister-president (gepubliceerd op 29 april) staat echter dat dankzij het openbaar onderzoek "het ontwerp van RPA rekening houdend met de adviezen van de geraadpleegde instanties, de gemeenten en de bewoners werd aangepast." Daaraan wordt toegevoegd: "Met de definitieve goedkeuring van het RPA ligt nu dus een gedeelde visie voor de stedelijke transformatie van deze stadstoegang vast."
Daarom richten we ons tot het college om meer informatie te ontvangen over dit dossier, waarvan we u niet hoeven te herinneren hoe belangrijk deze kwestie is voor de toekomst van onze gemeente.
Vandaar onze volgende vragen:
 • Kunt u ons zeggen welke aanpassingen in het RPA zijn aangebracht om rekening te houden met de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de gemeenten?
 • Hoe denkt Oudergem de evolutie van het dossier op te volgen met betrekking tot: fasering van de werken, aanleg/verwijdering van P+R, multimodaliteit, bouwplaatsen, aanpassing van de infrastructuren, enz.?
 • Hoe zullen de omwonenden op de hoogte worden gehouden van de verschillende fasen van de enorme bouwplaats van het RPA?
 • Zou het geen goed idee zijn om te beginnen met het plannen van een informatie- en/of raadplegingsproces met de omwonenden?
Wij danken u.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
Waarde collega's,
Een korte herhaling van de procedure voor het opstellen van een RPA is hier op haar plaats.
Na het openbaar onderzoek en de adviezen van de burgers en diverse instanties heeft de Regering alle ontvangen bijdragen onderzocht, met inbegrip van de door onze gemeenteraad ingediende bijdrage. Ze heeft ongetwijfeld de antwoorden gegeven die ze nuttig en wenselijk achtte via de tweede en derde lezing na advies van de Raad van State. Oudergem was niet betrokken bij deze fase. Deze versie van het RPA goedgekeurd door de Regering is op heden nog niet verspreid.
Het RPA zal in het Staatsblad worden gepubliceerd om van kracht te worden. Dat is nog niet het geval.
Wij zijn niet in staat u de goedgekeurde versie van het RPA te verstrekken, noch om betrouwbare informatie te verspreiden of een voorlichtingsbijeenkomst voor het publiek te organiseren.
Uit wat wij hebben vernomen, zijn hier enkele elementen die verworven lijken na de belangrijke vragen voor de gemeente:
 • Vermindering van sommige bouwprofielen ten opzichte van de eerste lezing op de meeste naburige sites, met name op de Demey-site, maar helaas niet voor de geplande hoogbouw in Delta.
 • Schrapping, zo lijkt het, van de voorschriften voor de site langs de Waversesteenweg tegenover het gemeentelijk stadion.
 • De oppervlakte van 2,4 ha komt overeen met een park met een gemiddelde breedte van 50 m aan de noordwestelijke rand van de Demey-site. Bij de aanleg van het toekomstige park zal het deel van de moestuinen in het woongebied in de Kleine Wijngaardstraat moeten worden verplaatst binnen het park.
Wij kunnen u in dit stadium niet veel meer vertellen.
U zult zich herinneren dat het college duidelijk heeft gesteld dat de infrastructuurwerkzaamheden vooraf moeten gaan aan de ontwikkeling van de naburige sites. In juli 2021 vernamen wij dat met dit verzoek geen rekening werd gehouden en wij hebben publiekelijk gereageerd door deze onvermijdelijke eis te herhalen.
Vandaar de opneming in het RPA van een regelgevend voorschrift over de fasering tussen vastgoed en mobiliteitsinfrastructuren en van verbintenissen, met het oog op de goedkeuring van het RPA, inzake de opstelling van operationele en budgettaire nota's (planning, begrotingen, studies) over mobiliteitsinfrastructuren voordat het RPA wordt goedgekeurd. Wij verwachten van de voor deze zaken verantwoordelijke ministers dat zij nauwkeurige documenten opstellen voor het toezicht op de correcte uitvoering van het RPA en dat zij zich duidelijk engageren voor de uitvoering ervan. De P+R en de bediening ervan door het openbaar vervoer vormen in dit verband de noodzakelijke eerste fase.
Voor deze infrastructuren moeten aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden ingediend, waarvoor de gebruikelijke procedures moeten worden gevolgd. Wij verwachten niet dat er vóór het einde van dit decennium werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gezien de studies en procedures die nodig zijn om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Maar wij vragen dat deze studies en de nodige procedures snel worden opgestart.
Zodra het RPA is gepubliceerd, zullen wij het evalueren en nagaan welk standpunt wij moeten innemen, afhankelijk van de vraag of het in voldoende mate aan onze bezorgdheden tegemoet komt. Laatste nieuwigheid: sinds vanmiddag laat heeft Perspective de goedgekeurde documenten op haar website gezet. Dit komt niet in de plaats van de enige officiële publicatie die gepland is, in het Staatsblad.
Op 22 november 2021 is het eerste stuurcomité van het Herrmann-Debroux-platform bijeengekomen. Het was een installatievergadering en een presentatie van beknopte begrotingsnota's en een nog zeer ruwe planning. We wachten om de goedgekeurde documenten te kunnen raadplegen.
Op 29 maart 2022 vond de eerste startvergadering plaats voor de technische en financiële haalbaarheidsstudie voor een P+R in het kader van de mobiliteitshub van het RPA Herrmann-Debroux. Deze vond plaats in aanwezigheid van het benoemde studiebureau. De studie zal een diagnostische component, een analyse van verschillende scenario's en een financiële studie omvatten. Wij wachten op de notulen van deze vergadering. Het resultaat van de studie wordt tegen het einde van de zomer verwacht. Verwacht wordt dat de P+R niet vóór 2030 operationeel zal zijn. Wij beschouwen dit P+R-aanbod nog steeds als een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere uitvoering van het RPA.

 

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan