O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring

De raad
Gezien de begrotingsrekening evenals de balans en resultatenrekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2020 werden goedgekeurd op 31 mei 2021 door de Raad van Maatschappelijk Welzijn ;
Gezien het dossier besproken werd in het overlegcomité van de afgevaardigden van de Raad van Sociale Actie en de Gemeenteraad op 31 mei 2021;
Gelet op de organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976, meerbepaald de artikelen 87 en 89 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid het artikel 117 ;
beslist :
De begrotingsrekening, de balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2019 van het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal in vijfvoud overgemaakt worden aan de Voorzitter van het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die belast is met de verzending naar de Voogdijoverheid van het Brusselse Gewest.