Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de begroting 2021

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis ;
Gelet op het huishoudelijke reglement van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;
Overwegende wat volgt:
Op 17.12.2020 stuurde de heer Christophe Magdalijns per e-mail een schriftelijke vraag aan de burgemeester en de gemeentesecretaris.
Op dezelfde dag antwoordde de burgemeester (cursief).
Meneer de burgemeester,
Ik wil een paar vragen stellen over de gemeentebegroting van 2021.
De gewone budget:
 • Er is niets voorzien in een belastingopbrengst voor de aanleg van trottoirs. De verordening inzake stoepbelasting loopt af op 31 december 2020 en er staat geen nieuwe belastingreglement op de agenda van de Raad van december. Het werkprogramma op dit gebied is goed voorzien voor 2021. Heeft het College besloten deze belasting af te schaffen?
Het College heeft besloten deze belasting af te schaffen met het oog op nieuwe ontwikkelingen op de weg (woonerf...) die zeer complexe berekeningen zouden vereisen voor zeer lage opbrengsten. De opbrengst van de belasting is niet gecorreleerd aan de werkzaamheden die nodig zijn voor de wegwerkzaamheden.
- De bijkomende belasting op de onroerende voorheffing wordt opnieuw aanzienlijk verhoogd. Wat zijn de belangrijkste verklarende factoren? De verbreding van de belastinggrondslag door de herziening van het kadastraal inkomen, door het verhogen van het aantal onroerende goederen (nieuwbouw)?
Het is duidelijk dat het gaat om een verbreding van de belastinggrondslag en dus van het belastbaar inkomen, dat stijgt van 35.099.809 euro tot 36.863.310 euro.
 • Wat is voor het gesubsidieerde personeel op contractbasis als geheel de inkomstenwinst (-verlies) tussen de begrotingsjaren 2020 en 2021?
Het verlies voor de gemeente als gevolg van de hervorming van het Geco-contracten bedraagt 34.328 euro, d.w.z. de indexeringen aan het einde van 2018 en 2019.
 • Is er een correlatie tussen de daling van de subsidie voor het Brusselse preventie- en buurtplan (300/46502) en het verschijnen van een perspectief.brussel subsidie (3001/46548)? Zo ja, welke? Komt de nieuwe subsidie overeen met nieuwe activiteiten?
De voorziening voor de inkomsten voor 2020 werd overschat met 120.400 euro (3001/46505). Dit bedrag was al voorzien in 300/46502. Het is waar dat er ook een nieuw perspectief.brussel subsidie van 241.962,53€ die een deel van de andere subsidies van 2020 omvat. Wanneer we het totale bedrag van de "preventie"-subsidies nemen, blijft het vrijwel onveranderd.
 • Hoe verklaart u de verlaging van de bezettingsgraad van de elektriciteits- en gasdistributiewegen (551/18002)? Door te anticiperen op de daling van het verbruik, zoals opgemerkt in de Sibelga-rekeningen van 2019?
Interfin legt ons uit dat de wegenbelasting zal worden verlaagd door de afname van de verdeelde hoeveelheden in zowel elektriciteit als gas. Het resultaat voor 2020 is berekend op basis van het bekende resultaat voor 2019, d.w.z. vóór de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan. Het dividend voor 2020 zal dus niet worden beïnvloed door de pandemie, terwijl er in 2021 waarschijnlijk een daling van het dividend zal zijn. Het dividend over 2020 wordt uitbetaald in 2021 en het dividend over 2021 wordt uitbetaald in 2022.
 • Hoe motiveert Brutélé de daling van de dividenden (780/27201)?
Brutélé legt uit dat deze bedrijfsactiviteiten helemaal niet meer concurrerend zijn. Met deze daling moet ook rekening worden gehouden in de meer algemene context van de wederverkoop van de onderneming.
 • Wat dekken de consultingopdrachten voor 69.000 euro in 139/12306?
Er is 49.000€ recurrent voor meerdere jaren die worden gebruikt om de missies van de IT-consultant te dekken. De verhoging met 20.000 euro is gepland om de DPO-missies aan het CIRB toe te vertrouwen.
 • Tenzij ik me vergis, neemt het aanbod van gas voor gebouwen over het algemeen sterk toe, waarom?
Gasvoorspelling voor 2020: €424.110 en voor 2021 precies hetzelfde bedrag. Het is waar dat deze bedragen overdreven zijn met het oog op de rekening voor 2019, maar wij geven er de voorkeur aan om een veiligheidsmarge te behouden voor het geval dat de winter strenger wordt.
 • Wat is de reden voor de verhoging van de jeugdsubsidies (761/33202)?
Dit is de huur die het huis van de Jeugd/Het Paviljoen/de Parallel moeten betalen aan de gemeente. Dus het zijn communicerende vaten.
 • Wat zijn de kosten van de Expertise kosten leefmilieu (930/12201)?
Dit zijn kosten die de afdeling stadsplanning/milieu kan maken op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen. Uit de rekening van 2019 blijkt dat dit bedrag niet is uitgegeven.
Op de buitengewone begroting.
 • Wat is het doel van de studie over de renovatie van het glazen dak van het gemeentelijk sportcentrum (764/72460)?
Het is een studie om het glazen dak te verwijderen, dat in een slechte staat verkeert en regelmatig verslechtert.
NEEMT AKTE
 • de schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns
 • Het antwoord van de heer Didier Gosuin
 • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website.