Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2018 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117,
Beslist
de rekening van de v.z.w. Senioren Oudergem dienstjaar 2018 goed te keuren;
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.