Bestuur & Politiek

Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gezien de ordonnantie van 26 oktober 2006 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn ;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Oudergem overeenkomstig artikel 6 § 1 van de wet van 8 juli 1976, samengesteld is uit elf leden;
Overwegende dat elk van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 13 van de wet van 8 juli 1976 beschikt over zes stemmen;
Overwegende de voordrachtsakten ingediend op de eerste maandag na de installatie van de gemeenteraad, hetzij op maandag 10 december 2018;
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van vier ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat, respectievelijk, deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende gemeenteraadsleden :
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
Didier MOLDERS
KANDIDATEN WERKEND LID
KANDIDATEN OPVOLGERS
JAUMOT Robert
1) CRUCIFIX Jeannine
2) EMUNGU DEKO Martine
LAMBIN Fred
1) KEEPEN Alan
2) EMUNGU DEKO Martine
LENOIR Carinne
1) HENDRICKX Olivier
2) EMUNGU DEKO Martine
PAULISSEN Stéphanie
1) PILLOIS Matthieu
2) DICKER Dominique
SOMMER Annick
1) LERATTE Vincianne
2) EMUNGU DEKO Martine
VENIER Ingrid
1) NOËL Jean-François
2) DICKER Dominique
VITOUX Jean-Claude
1) EMUNGU DEKO Martine
2) KEEPEN Alan
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
BOUMRAYA Jasmine, GRETRY Christian, BAUWENS Marie-Pierre, MOLENBERG Vincent
KANDIDATEN WERKEND LID
KANDIDATEN OPVOLGERS
DELATTRE Muriel
-
REGUERAS RIBAS Naïma
-
TACK Véronique
-
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
MAELSCHALCK Martine
KANDIDATEN WERKEND LID
KANDIDATEN OPVOLGERS
VANOBBERGHEN Wim
1) GALAND Catherine
2) HENRARD Cécile
3) BANU Gabriela 
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
VAN GORP Jeremy, RIGODANZO Vanessa, WYNS Nathalie
KANDIDATEN WERKEND LID
KANDIDATEN OPVOLGERS
LEBEDELLE Anne
1) BISTIAUX Claude
2) WYNS Nathalie
3) SCHNEIDER Valérie
4) POZNANSKI Emmanuelle
5) RIGODANZO Vanessa
6) VANOBBERGHEN Wim
7) HENRARD Cécile
8) BANU Gabriela
Gelet op de kandidatenlijst door de wd Burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit, op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt :
KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (Art. 7 van het koninklijk besluit van 22 november 1976)
Heden 10 december 2018, te 19 uur, is door ons, Sophie de Vos, wd Burgemeester overgegaan tot het opmaken van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Na te hebben onderzocht of de voordrachtakten voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 22 november 1976, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 december 1988,  sluiten wij de kandidatenlijst af De kandidaat-werkende leden zijn gerangschikt in alfabetische volgorde; de kandidaat-opvolgers worden opgenomen onder elke kandidaat-werkend lid in de volgorde waarin zij voor opvolging in aanmerking komen.
NAAM EN VOORNAAM
A. Kandidaat-werkend lid
B. Kandidaat-opvolger(s)
 
GEBOORTE-
DATUM
BEROEP
HOOFDVERBLIJF
A
Delattre Muriel
27-01-1965
Employé
Avenue Louis Berlaimont 19
A
Jaumot Robert
10-04-1941
Retraité
Avenue des Meuniers 62
B
Crucifix Jeannine
16-12-1954
Echevin
Rue Vandersaenen 13
B
Emungu Deko Martine
2-07-1982
Juriste
Avenue G.E. Lebon 35/13
A
Lambin Fred
13-05-1972
Chargé de projet AIS
Rue Georges Huygens, 31
B
Keepen Alan
16-02-1977
Indépendant
Boulevard des Invalides 206
B
Emungu Deko Martine
2-07-1982
Juriste
Avenue G.E. Lebon 35/13
A
Lebedelle Anne
1-12-1979
Enseignante
Avenue Paul Thoren 59
B
Bistiaux Claude
30-01-1950
Imprimeur à la retraite
Avenue Guillaume Crock 64
B
Wyns Nathalie
29-09-1973
Informaticienne
Avenue Argus 30
B
Schneider Valérie
25-04-1974
Attachée parlementaire
Avenue Henri Strauven 21
B
Poznanski Emmanuelle
14-06-1975
Coordinatrice Maison de jeune
Rue Alexis Willem 16
B
Rigodanzo Vanessa
23-12-1978
Juriste
Avenue Josse Smets 45
B
Vanobberghen Wim
3-02-1979
Senior researcher
Square Baron Robert Hankar 2/3
B
Henrard Cécile
13-11-1987
Attachée parlementaire
Avenue G.E. Lebon 105
B
Banu Gabriela
8-11-1960
Ingénieure Civil
Avenue Daniel Boon 60
A
Lenoir Carinne
9-09-1982
Employée
Chaussée de Wavre, 1257
B
Hendrickx Olivier
22-06-1984
Employé
Avenue Josse Smets 16
B
Emungu Deko Martine
2-07-1982
Juriste
Avenue G.E. Lebon 35/13
A
Paulissen Stéphanie
3-09-1986
Juriste
Avenue Théo Vanpé, 16/1
B
Pillois Matthieu
13-02-1988
Employé
Avenue des Paradisiers, 2/2
B
Dicker Dominique
27-12-1968
Fonctionnaire
Rue du Villageois, 115
A
Regueras Ribas Naïma
23-04-1986
Employée
Rue des Néfliers 15
A
Sommer Annick
16-05-1957
Infirmière Instrumentiste
Clos Lucien Outers, 7/3
B
Leratte Vincianne
19-01-1967
Fonctionnaire
Avenue Meuniers 117
B
Emungu Deko Martine
2-07-1982
Juriste
Avenue G.E. Lebon 35/13
A
Tack Véronique
19-07-1958
Juriste
Avenue Henri de Brouckère 61
A
Vanobberghen Wim
3-02-1979
Senior researcher
Square Baron Robert Hankar 2/3
B
Galand Catherine
15-02-1980
Fonctionnaire fédéral
Square Antoine Vanlindt 16
B
Henrard Cécile
13-11-1987
Attachée parlementaire
Avenue G.E. Lebon 105
B
Banu Gabriela
8-11-1960
Ingénieure Civil
Avenue Daniel Boon 60
A
Venier Ingrid
17-04-1959
Fonctionnaire
Avenue de la Héronnière, 102/17
B
Noël Jean-François
27-11-1982
Employé
Rue de la Molignée 7
B
Dicker Dominique
27-12-1968
Fonctionnaire
Rue du Villageois, 115
A
Vitoux Jean-Claude
28-12-1954
Professeur
Avenue Jean Colin, 33
B
Emungu Deko Martine
2-07-1982
Juriste
Avenue G.E. Lebon 35/13
B
Keepen Alan
16-02-1977
Indépendant
Boulevard des Invalides 206
Aldus opgemaakt op bovenvermelde datum.
Deze kandidatenlijst wordt, samen met de voordrachtakten, op de gemeentesecretarie neergelegd waar, van de zesde dag af voor de stemming, de gemeenteraadsleden er tijdens de diensturen kennis van kunnen nemen.
Een exemplaar van deze kandidatenlijst wordt gevoegd als bijlage bij de brief die de gemeenteraadsleden oproept voor de vergadering waarop de verkiezing zal plaatshebben.
Stelt vast, dat Mevrouwen Pauline VERMEIREN en Eloïse DEFOSSET, Gemeenteraadsleden, de  Burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 november 1976);
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de werkende leden en hun opvolgers van de Raad voor maatschappelijk welzijn.
30 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder zes stembiljetten.
180 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
 De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :
  • 0  nietige stembiljetten
  • 0 blanco stembiljetten
  • 180 geldige stembiljetten
De op deze 180 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt  :
NAAM EN VOORNAAM VAN DE KANDIDAAT-WERKENDE LEDEN
AANTAL BEKOMEN STEMMEN.
Delattre Muriel
16
Jaumot Robert
15
Lambin Fred
15
Lebedelle Anne
18
Lenoir Carinne
15
Paulissen Stéphanie
16
Regueras Ribas Naïma
16
Sommer Annick
15
Tack Véronique
16
Vanobberghen Wim
6
Venier Ingrid
16
Vitoux Jean-Claude
16
TOTAAL VAN DE STEMMEN :
180
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-werkende leden
Bijgevolg stelt de wd burgemeester vast dat :
VERKOZEN ZIJN TOT WERKEND LID VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAP-PELIJK WELZIJN :
DE KANDIDATEN DIE ALS OPVOLGERS VOOR ELK HIERNAAST VERMELD VERKOZEN WERKEND LID WERDEN VOORGEDRAGEN, VAN RECHTSWEGE EN IN DE VOLGORDE VAN DE VOORDRACHTAKTE DE OPVOLGERS ZIJN VAN DEZE WERKENDE LEDEN :
JAUMOT Robert
1) CRUCIFIX Jeannine
2) EMUNGU DEKO Martine
LAMBIN Fred
1) KEEPEN Alan
2) EMUNGU DEKO Martine
LENOIR Carinne
1) HENDRICKX Olivier
2) EMUNGU DEKO Martine
PAULISSEN Stéphanie
1) PILLOIS Matthieu
2) DICKER Dominique
SOMMER Annick
1) LERATTE Vincianne
2) EMUNGU DEKO Martine
VENIER Ingrid
1) NOËL Jean-François
2) DICKER Dominique
VITOUX Jean-Claude
1) EMUNGU DEKO Martine
2) KEEPEN Alan
DELATTRE Muriel
-
REGUERAS RIBAS Naïma
-
TACK Véronique
-
LEBEDELLE Anne
1) BISTIAUX Claude
2) WYNS Nathalie
3) SCHNEIDER Valérie
4) POZNANSKI Emmanuelle
5) RIGODANZO Vanessa
6) VANOBBERGHEN Wim
7) HENRARD Cécile
8) BANU Gabriela
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden  vervuld zijn door  :
  • de elf verkozen kandidaat-werkende leden.
  • de 22 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze elf kandidaat-werkende leden;
Stel vast dat  :
  • Geen enkel werkend lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald door de wet van 8 juli 1976.
Dit proces-verbaal zal in dubbel exemplaar overgemaakt worden aan het Rechtscollege van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad alsook aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest belast met Plaatselijke Besturen.