"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Le Pavillon"
Overwegende wat volgt:
De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 16 leden van de algemene vergadering en 11 directeurs te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 10 gewone leden
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 4 gewone leden
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
 • PS, 1 zetel: 0 gewone leden
 • Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 0 gewone leden.
De PS en de Burgerlijst 1160 zullen twee mandaten delen, het ene effectief, het andere met een raadgevende stem. Elke partij oefent elk mandaat uit voor een periode van drie jaar (d.w.z. voor de helft van de legislatuur).
De verdeling is als volgt voor de 11 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:
 • Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 bestuurders
 • Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 bestuurders
 • MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder
 • PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
 • Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 15 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Fabienne Diez (LB)
 • Mevrouw Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
 • De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
 • De heer Olivier Hendrickx (LB)
 • Mevrouw Vincianne Leratte (LB)
 • Mevrouw Emungu Martine (LB)
 • De heer Didier Molders (LB)
 • De heer Jean-François Noël (LB)
 • Mevrouw Annick Sommer (LB)
 • De heer Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
 • De heer Marc Vandame (LB)
 • De heer Jean-Claude Vitoux (LB)
 • De Heer Alexandre Piha (MR-OpenVLD)
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met raadgevende stem te benoemen.
 • Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
voor de jaren 2022, 2023 et 2024 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met raadgevende stem te benoemen.
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
 • Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
Voor de duur van de legislatuur 11 bestuurders te benoemen
 • Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
 • Mevrouw Fabienne Diez (LB)
 • Mevrouw Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
 • De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
 • Mevrouw Emungu Martine (LB)
 • De heer Didier Molders (LB)
 • De heer Jean-François Noël (LB)
 • De heer Marc Vandame (LB)
 • De heer Jean-Claude Vitoux (LB)
 • Mevrouw Christine Bourdeaux (MR-OpenVLD)
en 2 bestuurders met raadgevende stem
 • Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
 • Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Le Pavillon" en aan de betrokkenen.