Algemene Beleidsverklaring -antwoorden door mevrouw Sophie de Vos

Om te beginnen verheugt het mij te horen dat jullie ons uw steun toezeggen voor zoveel punten van onze algemene beleidsverklaring; daarbij neem ik inzonderheid nota van de steun van de MR-fractie voor de acties in verband met de motie solidaire gemeente.

Zoals de benaming aangeeft, is de algemene beleidsverklaring een algemene tekst en dus niet zomaar een "lege doos".

Voor nadere toelichting en meer cijfers en deadlines verwijs ik naar het driejarenplan dat we volgende maand zullen voorstellen, alsook naar de punten die we tijdens deze legislatuur voor advies aan u zullen overleggen.

Sommige welomschreven acties zullen natuurlijk worden ontwikkeld in het kader van globale projecten die in deze algemene beleidsverklaring worden opgesomd. Zo kan het mobiliteitsplan bijvoorbeeld diverse fietsmaatregelen omvatten, nadat die met de betrokken partijen zijn besproken.

Op verzoek van de Liste citoyenne som ik nog even onze globale doelstellingen op:

 • Ons opnieuw richten op het plaatselijke (lokaal werken, eten en zich verplaatsen ...), dat is ons antwoord op de ecologische, economische en mobiliteitsuitdagingen waarmee we te maken (zullen) krijgen &
 • aan onze kinderen alle kansen geven om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen.

 

Ten aanzien van onze partner, Ecolo, wens ik te benadrukken dat een grondig akkoord over de inhoud van de projecten voor ons belangrijk is, niet de manier

 waarop die projecten worden voorgesteld door deze of gene reeks van woorden.

 

Voor een hele reeks punten die "u niet terugvindt" in onze algemene beleidsverklaring, kan ik alleen maar vaststellen dat we er een verschillende lezing op na houden van deze verklaring; ik kan immers vlot de verschillende maatregelen opsommen die we nemen in verband met de bestrijding van geluidsoverlast, de Agenda 21, de digitale ontwikkeling, de verbetering van de openbare ruimte, de circulaire economie enzovoort.

 

U ondervraagt mij ook over de genderbenadering van de begroting, daar u die nauwelijks terugvindt. De genderbenadering van de begroting betekent niet dat sommige begrotingsposten vrouwelijk en andere mannelijk zijn. Het betekent wel dat we de gelijkheid van man en vrouw opnemen in het beleid dat we ontwikkelen in de verschillende domeinen alsook in de begrotingsmiddelen die we daarvoor uittrekken. Bijvoorbeeld: creëren we voldoende sportinfrastructuur voor meisjes? / Denken we eraan om donkere steegjes voldoende te verlichten? / Stellen we regelmatig werk van vrouwelijke kunstenaars tentoon? / Zijn er voldoende plaatsen in de kinderopvang opdat mama's zouden kunnen gaan werken?

 

Ik wil ook graag nadere toelichting geven bij sommige punten die tijdens uw interpellaties ter sprake zijn gekomen:

 • Participatieve begroting: het komt er voor elke schepen tegelijk op aan om dit in de mate van het mogelijke te organiseren in het kader van zijn of haar bevoegdheden en om een of meerdere projecten te plannen in samenwerking met de burgers.
 • Ontwikkeling van de Deltawijk: een vergadering van de commissie is gepland op 20/02/2019 met als doel aan de leden van deze raad volledige informatie te verschaffen over het RPA Herrmann-Debroux.
 • Handelszaken: de bevoegdheid voor handel is een gewestelijke bevoegdheid; het is niet onze bedoeling nieuwe loketten te creëren die dezelfde diensten zouden aanbieden als de diensten die op andere bestuursniveaus worden verleend.
 • Digitale openbare ruimtes: we hebben al verschillende dergelijke ruimtes geopend; we wensen er meer activiteiten (vergaderingen, opleidingen) te ontwikkelen waarvan zoveel mogelijk burgers gebruik kunnen maken.
 • Mobiliteit: er zijn heel wat projecten in uitvoering, onder andere in het kader van de projectfiches Agenda 21. Anderzijds betekent het feit dat er wordt gesproken over een snelle verbinding tussen de stadspoort en Herrmann-Debroux in geen geval dat de verlenging van de metro wordt uitgesloten. Tot slot heeft het gewest beslist het aantal parkeerplaatsen te beperken.
 • De aanpassing van het schoolaanbod zou in voorkomend geval kunnen betekenen dat er wordt beslist om een 5 de school te bouwen.
 • De aankopen van gebouwen door de Grondregie zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen met de laagste inkomens, waardoor ons bestand met sociale woningen de facto groter wordt.
 • Kunstenaarsateliers in Rood Klooster: ik betreur dat de MR-fractie niet meer enthousiasme kan opbrengen voor het idee om onze plaatselijke kunstenaars te steunen, des te meer daar het kunstcentrum in Rood Klooster al regelmatig internationaal vermaarde kunstenaars over de vloer krijgt (ik verwees bijvoorbeeld naar Jan Van der Veken maar hij is niet de enige).
 • Er is wel degelijk voorzien in drinkwater en dat zal worden verdeeld.
 • Luchtkwaliteit: de maatregelen (acties) zullen worden vastgesteld wanneer de meetgegevens beschikbaar zullen zijn. Het meetstation wordt binnenkort geïnstalleerd.
 • Erop wijzen dat Paris-Théâtre 8% vertegenwoordigt van de programmering van het cultureel centrum, naast andere voorstellingen, een filmclub, lezingen, tentoonstellingen enzovoort. Het is natuurlijk altijd mogelijk om nog meer te diversifiëren, maar laten we ermee ophouden het cultureel centrum te assimileren met enkel de programmering van Paris-Théâtre.
 • Het punt betreffende de camera's werd besproken in de raad; dit project is gelanceerd en heeft wel degelijk tot doel de netheid van onze gemeente te verzekeren.

 

Tot slot, erop wijzen dat sommige van uw suggesties sinds lang zijn gerealiseerd:

 

- Fix-my-street: we vervulden de rol van pilootgemeente in het kader van dit project; sinds vele jaren verspreidt een ambtenaar de informatie die we via deze toepassing ontvangen.

- Bestrijding van leegstand: we doen dat al vele jaren en blijven dit doen.

- We blijven niet achter op het vlak van transparantie. We lopen systematisch voor op de wetgeving ter zake en doen bovendien meer dan wat de wetgeving ons oplegt. Dat is een van onze handelsmerken.