Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast veroorzaakt door het vliegverkeer rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Waarde collega's,
De eisen van DéFI om de luchtvervuiling door Brussels Airport te verminderen zijn niet nieuw. DéFI deelt immers al jarenlang de gegronde bezorgdheden van de betrokken omwonenden en inwoners, en voert acties uit. Al in 1999, op initiatief toenmalig minister van Leefmilieu Didier Gosuin, heeft het Brussels Gewest een besluit aangenomen om het recht van alle Brusselaars op slaap en een gezond leefmilieu te doen naleven. Het 'besluit-Gosuin', waarvan de toepassing door de hoogste Belgische en Europese gerechtelijke instanties werd bevestigd, was geboren. Het is momenteel het enige juridische wapen waarover het Gewest beschikt om aanvaardbare grenswaarden inzake geluidsoverlast vast te stellen.
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om het probleem van de overlast veroorzaakt door het vliegverkeer rond de luchthaven Brussel-Nationaal aan te pakken zonder de economische ontwikkeling te fnuiken en waarin we worden herinnerd aan de verschillende vereisten in dit dossier.
In een poging een oplossing te vinden voor het probleem rond het vliegverkeer dat de Belgische politiek al meer dan 30 jaar teistert, zet minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in op een grootschalig overlegplatform. De eerste bijeenkomst vond plaats achter gesloten deuren, ver weg van microfoons en camera's, eind september 2021, met meer dan 80 mensen rond de tafel.
Directies en vakbonden van de luchthaven, luchtverkeersleiders, luchtvaartmaatschappijen, verenigingen van omwonenden, burgemeesters van Brussel en de twee Brabantse provincies: het panel van deze megaconferentie, die om de twee à drie maanden bijeen zal komen, kon niet breder zijn.
De Brusselse gemeenten worden vertegenwoordigd door 5 burgemeesters van de Conferentie van Burgemeesters. Ook het Brussels Gewest heeft vertegenwoordigers.
Tegelijkertijd is een ontwerpresolutie van DéFI in het federale parlement van 2019 nog steeds in behandeling. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de verschillende institutionele actoren die bij dit onderwerp betrokken zijn, herhaaldelijk verzocht hierover een schriftelijk advies uit te brengen, ter informatie van de parlementaire werkzaamheden.
Helaas lijkt er niet echt iets gevorderd te zijn. Het intensieve vliegverkeer boven het Brussels Gewest gaat door en blijft terechte vragen en negatieve reacties oproepen van inwoners en omwonenden.
Mijn vragen luiden dus als volgt:
 • Kunt u ons feedback geven over het overlegplatform dat de federale minister van Mobiliteit heeft gelanceerd? Waar staan we en wat is de volgende stap in het werk van dit platform?
 • Heeft de gemeente Oudergem een advies ingediend over de ontwerpresolutie? Zo ja, wat houdt dit advies in? Indien niet, wat is daar de reden van?
 • Heeft de gemeente, sinds de laatste uitspraken, weet van geboekte vooruitgang in het dossier van de vliegtuigen die over Brussel vliegen?
Bedankt.
Marc Vandame
Gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester
Mijnheer het gemeenteraadslid,
Bedankt voor uw vraag over een onderwerp dat de levenskwaliteit van veel van onze inwoners beïnvloedt.
Op 17 september 2021 werden wij door de federale minister van Mobiliteit, de heer Gilkinet, uitgenodigd om deel te nemen aan een overlegplatform over de milieuhinder die wordt veroorzaakt door de activiteiten van Brussels National Airport. Dit platform is een plaats voor debat en reflectie, gericht op het vinden van oplossingen om deze overlast te verminderen.
Om een doeltreffend debat te waarborgen, moest het aantal sprekers redelijk blijven. Het moderatieteam dat verantwoordelijk is voor het platform heeft daarom "groepen" gevormd van gemeenten, verenigingen en bedrijven met vergelijkbare standpunten en/of belangen. Voor het Brusselse Gewest heeft de Conferentie van Burgemeesters ermee ingestemd één vertegenwoordiger af te vaardigen per politieke partij die in de Conferentie zetelt. Het doel van deze vertegenwoordiging is de coherentie van het standpunt van de Brusselse gemeenten te waarborgen en te voorkomen dat een gemeente eisen formuleert die niet door de Conferentie zijn gevalideerd. Voor de Brusselse gemeenten gaat het om de volgende vertegenwoordigers: Vincent de Wolf, Olivier Deleuze, Catherine Moureaux, Claire Vandevivere en Matthieu Pillois
Vanaf de eerste bijeenkomst is overeengekomen dat de inhoud van de besprekingen binnen het overlegplatform vertrouwelijk blijft totdat er overeenkomsten zijn bereikt. Bovendien zal elk besluit bij consensus moeten worden genomen. Er zal dus niet met meerderheid van stemmen worden besloten. Het aantal vertegenwoordigers is dus geen doorslaggevend criterium bij de besluitvorming.
Sinds de start zijn er drie vergaderingen van het platform gehouden: op 30.09.2021, 21.02.2022 en 21.04.2022. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van de gezondheidssituatie, die geen ruimte liet voor grote groepsbijeenkomsten in persoon.
Er werden algemene presentaties gegeven over vlucht- en routeprocedures, de Europese geluids- en milieurichtlijnen en de aanbevelingen van de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) inzake het beheer van geluidsoverlast van luchthavens. De volgende vergaderingen zullen meer de vorm aannemen van workshops waar de standpunten van elk van de deelnemers met betrekking tot het vliegverkeer vanuit Brussels Airport zullen worden besproken.
Hoewel de eerste bijeenkomst een zeer groot aantal deelnemers samenbracht, neemt het aantal deelnemers gestaag af. Is dit een teken van een mogelijk gebrek aan belangstelling van de kant van de deelnemers of dat een oplossing alleen op politiek niveau kan worden gevonden? De volgende bijeenkomsten zullen dat ongetwijfeld uitwijzen.
Op 25 februari nodigde de Kamer van volksvertegenwoordigers ons uit om een schriftelijk advies in te dienen over de ontwerpresolutie van François de Smet en Sophie Rohonyi, die tot doel heeft het probleem van de overlast van het vliegverkeer rond de luchthaven Brussel-Nationaal te verlichten en tegelijk af te stemmen met de economische ontwikkeling van deze luchthaven. Het college heeft op 15 maart 2022 een onvoorwaardelijk gunstig advies over dit voorstel uitgebracht. Het bevatte namelijk alle eisen die in ons historisch gemeentelijk standpunt worden aangehaald en die zijn opgenomen in de motie die in maart 2017 door deze gemeenteraad is aangenomen. Het gaat onder meer om de bevestiging van het beginsel dat niet over dichtbevolkte gebieden mag worden gevlogen, de vaststelling van de nachtperiode van de luchthaven van 22.00 uur tot 7.00 uur, de strikte naleving van de windnormen, de verplaatsing naar achteren van baan 25L, enz.
De eisen van de gemeente Oudergem om de overlast veroorzaakt door het vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal te verminderen, zijn niet nieuw. We delen immers al jarenlang de gegronde bezorgdheden van de betrokken omwonenden en inwoners, en we voeren acties uit.
Ik wil u eraan herinneren dat het een lid van deze gemeenteraad, Didier Gosuin, was die het in 1999 mogelijk maakte dat het Brussels Gewest een besluit goedkeurde om ervoor te zorgen dat het recht van alle Brusselaars op slaap en op een gezonde leefomgeving werd gerespecteerd. Het 'besluit-Gosuin', waarvan de toepassing door de hoogste Belgische en Europese rechtscolleges is bevestigd, is momenteel het enige juridische wapen waarover het Gewest beschikt om aanvaardbare geluidsgrenswaarden vast te stellen.
Net als u moet ik vaststellen dat er sinds de laatste arresten ten gunste van het Brussels Gewest niet echt iets is veranderd voor de inwoners van Oudergem. We moeten evenwel vaststellen dat het intensieve vliegverkeerd boven het Brussels gewest aanhoudt en negatieve vragen en reactie uitlokt van de omwonenden. Het is de hoogste tijd dat de federale regering, die als enige bevoegd is om vliegroutes vast te stellen, de verschillende arresten eerbiedigt en een duurzame oplossing vindt om vliegroutes en -procedures vast te stellen die in overeenstemming zijn met de ICAO-aanbevelingen en dichtbevolkte gebieden vermijden. Ik ben er zeker van, en dit is aangetoond in verschillende Europese luchthavens (Schiphol, Frankfurt), dat het mogelijk is de levenskwaliteit en de luchthavenactiviteit met elkaar te verzoenen.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.

 

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan