Mondelinge vraag van Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) betreffende de sociale voordelen die door de gemeente worden toegekend

Geachte burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Punten 52 en 53 van de notulen van het college van 24 september vermelden het aantal ontvangen dossiers voor de geboortepremies en de water-gas-elektriciteitspremies.
Ik heb alle informatie op de website van de gemeente teruggevonden.
Ik juich deze initiatieven en voorzieningen toe. Ik heb zelf een kroostrijk gezin en een jong kind, maar niemand heeft mij ooit geïnformeerd over deze voordelen.
Zou u ons kunnen zeggen hoe de burgers op de hoogte worden gebracht van deze voordelen?
Tijdens mijn bezoeken aan het gemeentebestuur heb ik hierover geen enkele reclame gezien en heeft niemand me er iets over gezegd. Er wordt hierover dus duidelijk niet goed gecommuniceerd.
Zou er een artikel in de Oudergemnaar kunnen worden gepubliceerd? Zou er hierover reclame kunnen worden gemaakt op de website van de gemeente? Zouden er papieren formulieren (beschikbaar op de verschillende diensten) of formulieren om online in te vullen ter beschikking kunnen worden gesteld?
Worden deze voordelen automatisch voorgesteld aan personen die een dossier bij het OCMW hebben?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
Antwoord van mevrouw Jeaninne Crucifix, schepen
Beste raadslid,
Tot op heden wordt er een water-gas-elektriciteitspremie van € 99,15 per jaar toegekend aan elke burger die er voor in aanmerking kan komen indien hij/zij aan de voorwaarden voldoet die in ons reglement zijn vastgelegd.
Dit reglement kan op de website van de gemeente worden geraadpleegd.
De voorwaarden zijn:
  1. een kroostrijk gezin zijn, met minstens drie kinderen of eventueel het bewijs van de handicap van een kind leveren, dat dan op dat moment voor twee kinderen telt;
  2. het grensbedrag van de RVV (verhoogde tegemoetkoming) niet overstijgen;
  3. sinds 1 jaar in de gemeente wonen;
  4. de jaarlijkse water-gas-elektriciteitsfacturen binnenbrengen;
  5. een attest van de kas voor kinderbijslag bezorgen waarin wordt vermeld hoeveel kinderen uw gezin telt;
  6. een gezinssamenstelling bezorgen
Er bestaat een lijst van de begunstigden in 2018: 87 aanvragen kwamen toe bij de dienst Maatschappelijk Welzijn van de gemeente.
Wij hebben geen toegang tot het register van de burgers met een 'kroostrijk gezin'.
Al enkele jaren bestaat er een nauwe samenwerking met het OCMW, die de maatschappelijke werkers de formulieren bezorgt die door de steuntrekkers van het OCMW moeten worden ingevuld die aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze premie. Een hulp bij het lezen en begrijpen van deze formulieren is voor deze doelgroep van essentieel belang.
Dankzij de samenwerking tussen de dienst Maatschappelijk Welzijn en het OCMW kan de informatie van de verschillende reglementen betreffende de toekenning van premies worden overgemaakt. Het OCMW is uiteraard een tussenschakel en een onmisbare partner in het kader van dit type van informatie. Vandaag is deze tussenschakel bijgewerkt.
De ziekenfondsen sturen de burger ook door naar de dienst Maatschappelijk Welzijn wanneer de situatie van het gezin het toelaat.
Tijdens de opstelling van de Gids voor senioren 2017-2018 werd de informatie over de premies gepubliceerd en in 5.000 exemplaren verspreid.
Wat de geboortepremies betreft, is het reglement voor de toekenning terug te vinden op de website van de gemeente.
Bij de geboorte
  • van het eerste kind: € 123,95
  • van het tweede kind: € 74,37
  • van het derde kind en volgende: € 49,58
De toekenningsvoorwaarden zijn:
1. het grensbedrag van de RVV (verhoogde tegemoetkoming) niet overstijgen;
2. de moeder moet op 1 januari voorafgaand aan de geboorte waarvoor de aanvraag wordt gedaan in de gemeente wonen;
3. een gezinssamenstelling bezorgen
Vandaag ontvangt de dienst Maatschappelijk Welzijn de lijst van de geboorten van de burgerlijke stand:
dienst: Geboorten-Overlijdens
Er wordt een brief naar alle ouders gestuurd.
Het OCMW is ook onze partner.
Ik hoop uw vraag te hebben beantwoord.