Overlegcommissie - 2024

 

Archieven

U kunt ook  de archieven van het overlecommissie  raadplegen (berichten vanaf 2003).

 

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

 

Agenda 2024

 

Andere openbare onderzoeken

 

 

Om op een dossier te reageren

Om op een dossier te reageren, us het voldoende een e-mail te zenden naar enquetepublique@auderghem.brussels

Opgelet! Deze e-mail moet vóór het einde van het onderzoek worden verzonden. Vergeet niet het dossiernummer te vermelden.

 

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.