#Dienst Burgerlijke Stand

Chirec : opening van een gemeentelijk ziekenhuisloket

Door de opening van dit ziekenhuiskantoor zullen de kersverse ouders hun kind onmiddellijk in het ziekenhuis kunnen inschrijven zonder daarvoor naar het gemeentehuis te moeten gaan.

Meer

Hoeveel mag je werken en verdienen als jobstudent?

Als je aan de slag gaat aan jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt.

  • Je hebt 50 dagen per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen.
  • Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag.

Als je te veel verdient, is het mogelijk dat:

Meer

Verklaring van wettelijke samenleving

Personen die een verklaring van wettelijke samenleving wensen af te leggen worde verzocht zich samen aan te melden bij het loket van de Burgerlijke Stand.

Meer

Geboorteakte van Belgen geboren in het buitenland

– Akte ingediend bij de FOD Buitenlandse zaken

Geldt slechts voor personen die in het buitenlands als BELG geboren zijn.

Zich wenden tot de FOD Buitenlandse zaken,
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Meer

Geboorteakte

De geboorteakte moet afgehaald worden in de gemeente waar men geboren is.

Wie kan ze verkrijgen:

Iedereen die in Oudergem geboren is, of eender wie een volmacht bezit.

Wie ?

Iemand in Oudergem geboren of iemand die een volmacht gekregen heeft

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond
loket 8

Vereiste documenten  : identiteitskaart

Meer

Erkenning van een kind

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Deze procedure wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Meer

Geboorteaangifte

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen na de bevalling door de vader en/of de moeder worden aangegeven bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

De persoon die de aangifte doet, moet volgende documenten meebrengen:

  • zijn identiteitskaart
  • de officiële door de arts ingevulde geboorteverklaring Model 1 (indien het kind in het ziekenhuis geboren is, stuurt het ziekenhuis dit document rechtstreeks naar de gemeente)
  • het trouwboekje, indien de ouders gehuwd zijn

 

Meer

Echtscheidingsakte

Echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte moet afgehaald worden in de gemeente waar het huwelijk gesloten werd

Wie kan ze verkrijgen:

Eender welke betrokken persoon, of die in het bezit is van een volmacht vanwege één van de in de akte genoemde personen.

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond - loket 8

Openingsuren

Meer

Huwelijksakte

De huwelijksakte moet afgehaald worden in de gemeente waar het huwelijk gesloten werd.

Wie kan ze verkrijgen:

Iedereen die in Oudergem gehuwde is of eender wie een volmacht bezit.

Wie ?

Alle betreffende persoon of iemand met een volmacht.

Vereiste documenten: identiteitskaart

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond - loket 8

Meer

Overschrijving van een in het buitenland opgesteld huwelijksakte

Wanneer één van de beide echtgenoten Belg is, is het nuttig de huwelijksakte te laten overschrijven.

Ze kunnen zich aanmelden bij de Burgerlijke Stand met de originele huwelijksakte, en een beëdigde en gewettigde vertaling, om hun huwelijk in het burerlijke standregister over te schrijven.

Na de overschrijving krijgen de belanghebbenden op verzoek een trouwboekje.

Zij kunnen ook eensluidend verklaarde afschriften van de overschrijving van de huwelijksakte krijgen.

Meer

Huwelijk : Opstellen van een dossier

 

Te leveren documenten:

Een van beide belanghebbenden moet zich aanmelden om het inlichtingenblad te komen halen over de documenten die moeten voorgelegd worden om een huwelijksverklaring af te leggen.
Wanneer die documenten zich in België bevinden, zorgt de Burgerlijke Stand voor het verzamelen ervan. Indien die documenten zich in het buitenland bevinden, dienen de belangheb-benden er zelf voor te zorgen.

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12

Meer

Overlijdensakte

De overlijdensakte moet afgehaald worden in de gemeente van overlijden.

Wie kan ze verkrijgen:

de overlevende echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger, een verwant in opgaande lijn, een verwant in dalende lijn, een erfgenaam, de notaris, de advocaat, of eender welke andere persoon in het bezit van een volmacht.

Vereiste documenten  : identiteitskaart

Meer

Aangifte van een overlijden

De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden vastgesteld wordt

Voor te leggen documenten:

  • de identiteitskaart van de overledene
  • het trouwboekje van de overledene of, bij gebrek daaraan, een eensluidend afschrift van zijn geboorteakte of huwelijksakte
  • de overlijdingsmelding, die ondertekend wordt door de arts die de dood vastgesteld heeft (model III)

Plaats :

Meer

Laatste wilsbeschikkingen

De aangever van heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Meer

Orgaandonatie

Men kan zich verzetten tegen het wegnemen van organen of weefsels na overlijden, dan wel uitdrukkelijk ermee instemmen als kandidaat orgaandonor na overlijden.

Het bestuur is verplicht deze beslissing in het Nationaal Register te laten opnemen. Bij gebrek aan verklaring wordt wegnemen van organen toegestaan, behalve indien de naastbestaanden van de overledene zich daartegen verzetten.

Indien u echter een verklaring afgelegd hebt kan de familie zich niet tegen uw wil verzetten.

 

Plaats :

Meer

Documenten aanvragen

Overzicht van alle administratieve stappen bij de administratie van Oudergem, waaronder de aanvragen voor akten en documenten.

Meer

Hébergement partagé des mineurs

Dans les médias est apparu une communication erronée sur l'entrée en vigueur d'un arrêté royal qui met en œuvre un ajustement sur la façon dont les informations relatives à l’hébergement partagé des mineurs peuvent être enregistrées.

Meer

Euthanasie

 

Uw gemeente kan uw verklaring om euthanasie toe te passen registreren.

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechtst geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de wilsverklaring.

Meer

Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort

Docstop

Elk verlies of elke diefstal van een identiteitskaart of paspoort moet aan de politie gemeld worden. Iedereen kan de verloren of gestolen identiteitspapieren eerst ook laten blokkeren via Docstop. Deze melding voorkomt het risico op fraude met de kaart.

Docstop is een dienst van de federale overheid. Elke eigenaar van Belgische identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel) kan er het verlies van zijn of haar papieren 24 uur per dag melden door te telefoneren naar: 00800/2123.2123. of: 02/518.21.23.

Meer

Gemeentelijke begraafplaats

 

De gemeentelijke begraafplaats ligt op Jean Van Horenbeecklaan 27.

De begraafplaats is voor het publiek toegankelijk 7 dagen op 7, van 8 uur tot 16.30 uur.

Op zon- en feestdagen worden er geen diensten verleend.

De enige diensten die op zaterdag tussen 8 en 12 uur verleend worden zijn:

Meer