#Dienst Bevolking

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht en dient u zelf voor uw kinderen aan te vragen bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.

Meer

Mijn dossier - Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

Meer

Identiteitskaart - PINcode en PUKcode

Aanvraag voor PINcode en PUKcode

Meer

Uittreksel van het strafregister

Iedere persoon die in het bevolkingsregister van de gemeente Oudergem ingeschreven is mag een uittreksel van het strafregister (vroeger attest voor goed gedrag en zeden genoemd) aanvragen.

Meer

Voor eensluidend afschrift

Het eensluidend afschrift heeft als doel te waarborgen dat het afschrift van een document volledig identiek is aan het origineel.

De aanvraag tot eensluidend afschrift is voorbehouden aan de personen en ondernemingen gedomicilieerd op het grondgebied van Oudergem.

Om dit afschrift te bekomen moet men zich aanbieden met het origineel en de afschriften die eensluidend moeten verklaard worden.

Meer

Wettigen van handtekeningen

Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is.

Deze procedure is voorbehouden aan personen gedomicilieerd op het grondgebied van Oudergem.

Wie zijn handtekening wil laten legaliseren, kan zich aanbieden bij de dienst Bevolking met volgende documenten: de identiteitskaart en het te wettigen document. Dit document kan vooraf ondertekend zijn of ondertekend worden aan het loket in bijzijn van de gemeentebeambte.

Meer

Dienst Bevolking

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Begane grond

Openingsuren van de dienst

Contact

Dienst Bevolking

Meer

Aanvaardingscriteria voor de foto op Belgische identiteitsdocumenten

Criteria

 1. Niet gekleefde foto (geen nietjes)
 2. Gezicht in vooraanzicht
 3. Recente foto
 4. Professionele foto-opname
 5. Gezicht gecentreerd

Opmerkingen

De beide ogen moeten zichtbaar zijn (geen donkere bril, behalve voor visueel gehandicapten op voorlegging van een medische attest).

Meer

Attest van woonst

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

 • Inschrijvingsattest
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Nationaliteitsattest
 • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Meer

Aangifte van verblijfplaats

Deze aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen en altijd in de gemeente van de nieuwe verblijfplaats.

Wanneer deze verandering van verblijfplaats het hele gezin betreft kan de aangifte door een meerderjarig lid van dat gezin gebeuren.

De niet ontvoogde minderjarige die voor het eerste het ouderlijke huis verlaat om zijn hoofd-verblijfplaats ergens elders te vestigen moet bij zijn aangifte bijgestaan worden door de per-soon of één van de personen die gezag uitoefenen over hem.

Meer

Verplaatsing van de hoofdverblijfplaats naar het buitenland

Deze aangifte moet uiterlijk op de vooravond van het vertrek gebeuren.

Wanneer die wijziging het hele gezin betreft kan de aangifte door een meerderjarig gezinslid gedaan worden.

Iedere niet onderbroken afwezigheid van meer dan 6 maand moet aan het gemeentebestuur gemeld worden.

Voor te leggen documenten: Identiteitskaart

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond (0 verdieping) - Loket 4

Meer

Reizen met minderjarige kinderen

Opgelet: voor een en hetzelfde land hebben kinderen jonger dan twaalf soms andere reisdocumenten nodig dan personen ouder dan twaalf.

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming :

Het bezochte land vereist een paspoort?

In dit geval moet een kind, zelfs een pasgeborene, een eigen paspoort bezitten.

Meer

Documenten aanvragen

Overzicht van alle administratieve stappen bij de administratie van Oudergem, waaronder de aanvragen voor akten en documenten.

Meer

Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort

Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort : DOCSTOP.

Meer

Attest van gezinssamenstelling

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

 • Inschrijvingsattest
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Nationaliteitsattest
 • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Meer

"Bevolking" documenten - tarieven

De prijzen van bepaalde documenten zijn afhankelijk van twee factoren :

- Aanmaakkosten opgelegd door de federale overheid

- Taksen die zijn vastgelegd in het gemeentereglement op de afgifte van administratie documenten.

Meer

Paspoort

Een paspoort moet je zelf aanvragen, in de gemeente waar je in het bevolkingsregister ingeschreven bent. Je moet je aanmelden met je identiteitskaart en een recente kleurenfoto van je gezicht, op een witte achtergrond en zonder glimlach.

Meer

KidsID

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf.

Meer

Aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n)

Als u een aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) met het internetplatform IRISbox wilt bestellen, moet u eerst dit formulier downloaden en invullen.

Meer

Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Meer