#Loket 8

Eerste inschrijving in België voor EU-onderdanen

De aanwezigheid van alle personen die een inschrijving vragen is verplicht.

Meer

Verklaring van wettelijke samenleving

Personen die een verklaring van wettelijke samenleving wensen af te leggen worde verzocht zich samen aan te melden bij het loket van de Burgerlijke Stand.

Meer

Geboorteakte

De geboorteakte moet afgehaald worden in de gemeente waar men geboren is.

Meer

Erkenning van een kind

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.

Meer

Geboorteaangifte

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen na de bevalling door de vader en/of de moeder worden aangegeven bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Meer

Echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte moet afgehaald worden in de gemeente waar het huwelijk gesloten werd.

Meer

Huwelijksakte

De huwelijksakte moet afgehaald worden in de gemeente waar het huwelijk gesloten werd.

Meer

Overschrijving van een in het buitenland opgesteld huwelijksakte

Wanneer één van de beide echtgenoten Belg is, is het nuttig de huwelijksakte te laten overschrijven.

Meer

Huwelijk : Opstellen van een dossier

Een van beide belanghebbenden moet zich aanmelden om het inlichtingenblad te komen halen over de documenten die moeten voorgelegd worden om een huwelijksverklaring af te leggen.

Meer

Overlijdensakte

De overlijdensakte moet afgehaald worden in de gemeente van overlijden.

Meer

Aangifte van een overlijden

De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden vastgesteld wordt.

Meer

Laatste wilsbeschikkingen

De aangever van heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Meer

Orgaandonatie

Men kan zich verzetten tegen het wegnemen van organen of weefsels na overlijden, dan wel uitdrukkelijk ermee instemmen als kandidaat orgaandonor na overlijden.

Meer

Euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Meer

Akte van aanneming

De betrokken personen, met name de adoptieouders, de geadopteerde personen of eender welke andere persoon in het bezit van een volmacht vanwege één van de in de akte vermelde personen.

Meer

Burgerlijke Stand

Dienst Burgerlijke Stand (Gemeentehuis)

Chirec

Meer