Stedenbouwkundige vergunning

Op deze pagina:

 

Aanbeveling : 

Neem contact op met de stedenbouwkundige dienst VOOR de start van om het even welk werk.

Door vooraf advies in te winnen voorkom je mogelijke problemen als verplicht stilleggen van de werken, proces-verbaal of gedwongen herstelling in de oorspronkelijke staat…

 

Waarvoor is een bouwvergunning vereist

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dient ingediend te worden:

 • voor bouwwerkzaamheden
 • om bestaande gebouwenstructuren te verbouwen
 • voor het afbreken van bouwstructuren
 • voor het heropbouwen van een constructie
 • om een terrein te gebruiken voor het plaatsen van vaste installaties m.i.v. toestellen voor publiciteit en afficheborden
 • ter wijziging van de bestemming en/of het gebruik van een deel of het geheel van een gebouw ook al brengt zo’n wijziging geen bouwwerkzaamheden met zich mee
 • ter wijziging van het aantal woningen binnen een gebouw
 • voor ingrijpende wijzigingen in het natuurlijk reliëf
 • voor het vellen van hoogstammige bomen (bomen waarvan de stam een omtrek heeft van minstens 40 cm op 1,50 m van de grond en  die minstens 4 m hoog zijn)
 • voor plaatsen van een paraboolantenne
 • voor de vervanging van ramen en deuren die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte - namelijk van de voor- en zijgevels
 • ...

Sommige van dit soort werkzaamheden kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van vergunning of van beroep op een architect. (verwijzing naar desbetreffende wetsbepaling)

 

Bestaande wetgeving

OP GEWESTELIJK VLAK:

1. Gewestelijk Ontwikkelingsplan (PGewOP - www.prd.irisnet.be )
Bij dit GewOP gaat het om een globaal plan dat alle aspecten betreft in verband met gewestelijke ontwikkeling. Ook al is het een plan bij benadering, toch gaat er dwingende kracht van uit voor de overheden en als plan van hoger niveau omkadert het de belangrijke opties van de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (waarvan de meeste nog in de uitwerkingsfase verkeren).

2. GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN (GewBP- www.pras.irisnet.be )
Het GewBP heeft kracht van wet. Sinds aanvang juli 2001 vervangt het het Gewestplan uit 1979. Via kaarten en letterlijke voorschriften bepaalt het wat de grote stedenbouwkundige bestemmingen zijn en bakent per zone op gewestelijk niveau de toegestane bestemmingen af evenals de vereisten waaraan voldaan moet worden voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingswerk.

3. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG REGLEMENT (GewSR- www.rru.irisnet.be
Een GewSR legt regels aan waar het gaat om inplanting, bouwformaat, normen voor bewoonbaarheid, warmte-isolatie...
Dit is het ijkpunt om elke aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning na te trekken. OP GEMEENTELIJK VLAK:

1. GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (GemOP)
Het GemOP is een globaal plan dat alle facetten benadert i.v.m. ontwikkeling in de gemeente.
In Ouderghem is het nog in uitwerking, maar het basisdossier ervan kreeg al goedkeuring van de Regering.

2. BIJZONDER BESTEMINGSPLAN ( BBP )
Het BBP omschrijft hogere plannen als het GewOP, GewBP en het GemOP en vult ze aan.
Een BBP omvat een bestemmingsplan (grafische voorschriften) en letterlijke voorschriften. Die voorschriften bepalen de bodembestemming, de bouwwerken (vanuit het standpunt van  ligging, volume en esthetica) en de verkeerswegen. Die voorschriften bepalen de regels voor de goede inrichting van de omgeving toegelaten in de zone, regels die bindend zijn voor iedereen; het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning is er dus afhankelijk van.
Bepaalde afwijkingen kunnen worden toegestaan via procedures met openbaar onderzoek, advies van de Overlegcommissie en eensluidend advies (bindend) van de gewestelijke afgevaardigde. Het Gewest is het enige orgaan dat bevoegd is om afwijkingen op een BBP toe te kennen en dit na een met redenen omkleed voorstel van het College van Burgermeester en Schepenen.

Een BBP is dikwijls een weerspiegeling van de stedenbouwkundige opvattingen en politieke keuzes uit een bepaald tijdvak. Vandaar dat ze niet beschouwd mogen worden als definitief beklonken; een BBP kan weer gewijzigd worden en zelfs afgeschaft.

3. GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG REGLEMENT (GemSR)
Een GemSR bepaalt de stedenbouwkundige regelgeving eigen aan een gemeente en geeft aanwijzingen omtrent bijzondere gebieden en voor bepaalde bijzondere bestemmingen.

Burgerlijk wetboek

Dit omschrijft voornamelijk principes na te leven tussen eigenaars en hun verplichtingen jegens derden (zijwaarts zicht, beperkingen van mandeligheid, recht van doorgang...).
Het Landelijke Wetboek dat daar een onderverdeling van is, bepaalt vooral zaken i.v.m. betwistingen over hekken, aanplantingen, heggen en bomen op de gedeelde eigendomsgrens of er vlakbij (link naar bijzondere verordening– soortgelijke artikelen uit het Wetboek).

 

 

Nuttige links :

 

12.03.2014 — BELGISCH STAATSBLAD — 12 DECEMBER 2013. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (vanaf 01.05.2014)