Leven in Oudergem

Stedenbouwkundige vergunning

 

ADVIES 

Neem contact met de stedenbouwkundige dienst VÓÓR u handelingen of werken verricht.

Door vooraf contact te nemen voorkomt u mogelijke problemen als de verplichte stillegging van de werken, proces-verbaal of gedwongen herstelling naar de oorspronkelijke staat…

 

Wanneer is een bouwvergunning vereist?

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dient ingediend te worden:

 • voor bouwwerkzaamheden
 • om bestaande gebouwenstructuren te verbouwen
 • een gebouw slopen
 • een gebouw heropbouwen
 • om een terrein te gebruiken voor het plaatsen van vaste installaties m.i.v. toestellen voor reclame en uithangborden
 • ter wijziging van de bestemming en/of het gebruik van een deel of het geheel van een gebouw ook al brengt zo’n wijziging geen bouwwerkzaamheden met zich mee
 • ter wijziging van het aantal woningen binnen een gebouw
 • voor ingrijpende wijzigingen in het natuurlijk reliëf
 • voor het vellen van hoogstammige bomen (bomen waarvan de stam een omtrek heeft van minstens 40 cm op 1,50 m van de grond en die minstens 4 m hoog zijn)
 • voor het plaatsen van een parabolische antenne
 • voor de vervanging van ramen en deuren die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte - namelijk van de voor- en zijgevels
 • ...

Sommige van deze werkzaamheden kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de noodzaak van een vergunning of de tussenkomst van een architect

 

De Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Tijdens de bouw  of renovatie van een gebouw waarvoor een bouwvergunning vereist is moet uw goed aan een aantal eisen voldoen, met name thermische isolatie van de muren en ventilatie van de lokalen (toe- en/of afvoerlucht).

 

Formulieren

Hieronder vindt u de lijsten voor de verschillende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, evenals enkele handige formulieren voor de samenstelling van uw dossier.

Lijsten

formulieren

Naast de bovenstaande lijsten wordt de samenstelling van de aanvraagdossiers bepaald door de volgende decreten. Aarzel niet deze te raadplegen in geval van twijfel.

04.07.2019 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

12.12.2013 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (vanaf 01.05.2014)

 

Inschrijvingskosten en belastingen op werkzaamheden

Alle administratieve procedures zijn onderworpen aan een belasting. Bovendien vallen sommige werken onder het bouwrecht zodra de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd. Via de volgende links vindt u de daarop betrekking hebbende gemeentelijke verordeningen:

Er zijn ook andere verordeningen/belastingen gericht op bepaalde stedenbouwkundige overtredingen:

 

Bestaande wetgeving

Op federale vlak:

De Burgerlijk wetboek definieert met name de principes na te leven tussen eigenaars en hun verplichtingen ten aanzien van derden (zij aanzicht, grenzen van de gezamenlijke eigendom, erfdienstbaarheden...), alsmede de afstanden van omheiningen, beplantingen, heggen en bomen op de gedeelde eigendomsgrens of in de nabijheid.

Dit is privaatrecht waarvoor de gemeente in geval van conflict niet bevoegd is en waarvan niet kan worden afgeweken door een aanvraag voor een bouwvergunning.

Op gewestelijk vlak:

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het BWRO is een wetboek dat het kader en de procedures vastlegt voor alle aangelegenheden in verband met ruimtelijke ordening, d.w.z. de opstelling van plannen of verordeningen, vergunningen en attesten voor ruimtelijke ordening of verkaveling, overtredingen en sancties, bescherming van het onroerend erfgoed, enz.

Gewestelijke Bestemmingsplan (GewBP)

Het GewBP heeft kracht van wet. Sinds aanvang juli 2001 vervangt het Gewestplan van 1979. Het bepaalt, door middel van kaarten en letterlijke voorschriften, de belangrijkste stedelijke bestemmingen en bepaalt, per zone op gewestelijk niveau de toegestane gebruiksdoeleinden en de beperkingen die in acht moeten worden genomen bij zowel de bouw als de wederopbouw van gebouwen.

Richtlplan van Annleg (RPA)

RPAs zijn instrumenten voor de ontwikkeling van regionale vaardigheden die het mogelijk maken om de strategische en regelgevende aspecten binnen een afgebakende perimeter te definiëren. In Oudergem is er momenteel een RPA van kracht op het viaduct Hermann-Debroux en bepaalde percelen die eraan grenzen.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Reglement (GewSR)

Een GewSR legt de regels vast die moeten worden nageleefd op het gebied van indeling, grootte, bewoonbaarheidsnormen, parkeerplaatsen bij bouwwerken, enz. Het is het basisinstrument voor het onderzoek van elke stedenbouwkundige vergunning.

Op gemeentelijk vlak:

Bijzonder Bestemminsplan (BBP)

Een BBP omschrijft hogere plannen als het GewOP, GewBP en het GemOP en vult ze aan. Een BBP omvat een bestemmingsplan (grafische voorschriften) en letterlijke voorschriften die de regels voor de goede inrichting van de omgeving toegelaten in de zone betreffende de bodembestemming, de bouwwerken  en de verkeerswegen, en die bindend zijn voor iedereen. Het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning is er dus afhankelijk van. Bepaalde afwijkingen kunnen worden toegestaan via procedures met openbaar onderzoek, advies van de Overlegcommissie en eensluidend advies (bindend) van de gewestelijke afgevaardigde. Het Gewest is het enige orgaan dat bevoegd is om afwijkingen op een BBP toe te kennen en dit na een met redenen omkleed voorstel van het College van Burgermeester en Schepenen.

BBPs zijn dikwijls een weerspiegeling van de stedenbouwkundige opvattingen en politieke keuzes uit een bepaald tijdvak. Vandaar dat ze niet beschouwd mogen worden als definitief beklonken. Een BBP kan gewijzigd en zelfs afgeschaft worden.

Gemeentelijk Stedenbouwkindug Reglement (GemSR)

Een GemSR bepaalt de stedenbouwkundige regelgeving eigen aan een gemeente en geeft aanwijzingen omtrent bijzondere gebieden en voor bepaalde bijzondere bestemmingen.

 

ADVIES 

Neem contact met de stedenbouwkundige dienst VÓÓR u handelingen of werken verricht.

Door vooraf contact te nemen voorkomt u mogelijke problemen als de verplichte stillegging van de werken, proces-verbaal of gedwongen herstelling naar de oorspronkelijke staat…

 

Nuttige links:

Op onze website

Andere nuttige webistes