Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring – toespraak van mevrouw Vanessa Rigodanzo voor de PS-fractie

Met de bedoeling een constructieve oppositie te leiden, heeft de Parti Socialiste de algemene beleidsnota 2019-2024 van de meerderheid Défi-Ecolo met de grootste aandacht gelezen. Deze nota bevat voor 99% de verbintenissen van Défi. De Oudergemnaars mogen evenwel - terecht - een echte meerwaarde van deze nieuwe meerderheid verwachten, maar het is duidelijk dat Ecolo er niet in geslaagd is haar ambitieuze projecten die ze tijdens de campagne had beloofd, meer bepaald op het gebied van mobiliteit of cultuur, door te drukken.

De Parti Socialiste vindt het jammer dat het politieke project geen momentum heeft; ze betreurt ook het kwistige gebruik van werkwoorden als "versterken", "intensiveren", "voortzetten", "uitbreiden" en "accentueren" van het reeds bestaande beleid zonder vermelding van de doelstellingen die de meerderheid wil bereiken of de marge van vooruitgang die ze wil boeken. Op die manier bestaat er een reëel risico dat het politieke project voor de komende zes jaar zowat over de hele lijn beperkt blijft tot een "status-quo" beleid.

De algemene beleidsnota van de meerderheid Défi-Ecolo bevat een catalogus van maatregelen, waarbij ook de Parti Socialiste zich natuurlijk aansluit, aangezien deze nota in de eerste plaats een catalogus van voornemens is waarvan er ook heel wat in haar programma waren opgenomen.

Het is dus niet zozeer wat er in de algemene beleidsnota staat dat vragen oproept, maar wel wat er niet in staat.

De Parti Socialiste stelt vast dat de projecten die de meerderheid de komende zes jaar wil doorvoeren, een duidelijk onevenwicht aan het licht brengen. Zowat 99 van de 100 verbintenissen die Défi tijdens de verkiezingscampagne beloofde aan te gaan, [1] zijn in de algemene beleidsnota overgenomen, zodat het moeilijk is om het merk "Ecolo" hierin terug te vinden - waarvoor de burgers van Oudergem nochtans massaal gekozen hebben. In elk hoofdstuk schemeren maar een paar verbintenissen van Ecolo door. Dit onevenwicht is te betreuren, zeker ten aanzien van de verwachtingen van de Oudergemnaars en de maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar Ecolo het verschil had kunnen maken [2] .

Om haar opmerkingen overzichtelijk te structureren, neemt de Parti Socialiste de 10 hoofdstukken van de algemene beleidsnota over en verwijst ze naar:

  • de ontbrekende verbintenissen van de meerderheidspartijen,
  • de gaten in sommige voorstellen van Ecolo,
  • de belangrijkste maatregelen die de Parti Socialiste zal steunen,
  • de vragen die bepaalde verbintenissen oproepen.

Hoofdstuk 1 - Oudergem, een hecht bestuursteam

Het enige specifieke voorstel van Ecolo is om voorrang te geven aan " een gendergevoelige benadering van de gemeentebegroting ", d.w.z. de integratie van gender in de begroting.

Hoewel dit een interessante statistische analyse van het gevoerde beleid kan zijn, blijft deze ambitie op bestuursgebied erg op de vlakte.

De Parti Socialiste betreurt in dat verband dat er geen melding wordt gemaakt van de bereidheid van de nieuwe meerderheid om het OCMW weer goed te laten werken en onthoudt zich van enige toezegging aangaande de uitvoering van de aanbevelingen van de in 2010 uitgevoerde audit, die tot nu toe zonder gevolg is gebleven.

Anderzijds merkt de Parti Socialiste op dat de meerderheid zich zal laten leiden door de beginselen van good governance en in het bijzonder de waardering van de gemeenteraad om er een echte plaats voor debat van te maken. De Parti Socialiste hoopt dan ook dat de meerderheid een einde zal maken aan het eindeloze verzanden in commissies, waarbij er achter gesloten deuren wordt gedebatteerd over kwesties die alle burgers aanbelangen (bijv. het probleem van de Schallerlaan), dat ze een einde zal maken aan de delegaties aan het college, zodat de debatten in het openbaar kunnen worden gehouden, dat ze notulen van de raadsvergaderingen zal opstellen waarin de mondelinge antwoorden en verduidelijkingen van de leden van het college worden opgetekend. 

Hoofdstuk 2 - Levenskwaliteit

De meerderheid verbindt er zich toe openbare toiletten te installeren en de toegang tot drinkwater in scholen te bevorderen. Die verbintenis is weinig concreet.

De Parti Socialiste merkt op dat Ecolo in haar verkiezingsprogramma veel assertiever was en van plan was om permanent toegang te verlenen tot drinkwater in scholen van het gemeentenetwerk en op openbare plaatsen via drinkfonteinen . De Parti Socialiste hoopt daarom dat het optreden van de meerderheid niet beperkt blijft tot een loutere bevordering, maar dat ze ook daadwerkelijk de nodige werken zal uitvoeren in scholen en op openbare plaatsen om die toegang te garanderen.

Hoewel de gemeente CHIREC op haar grondgebied mocht verwelkomen, is de Parti Socialiste verbaasd dat het meerderheidsakkoord niet voorziet in gezondheidsmaatregelen (bewustmakings- en preventiecampagne, het aanmoedigen van de oprichting van gezondheidshuizen, het opzetten van een gezondheidsplan met lokale sociale en gezondheidsactoren enz. - allemaal elementen die in het meerderheidsakkoord ontbreken).

Hoofdstuk 3 - Een duurzame gemeente

De meerderheid stelt voor om het aanbod van de markten in de Sint-Juliaanwijk en in de Idiersstraat te handhaven en zelfs te verbeteren. Dat is zeker een goede zaak, maar een beetje kort door de bocht.  De meerderheid geeft namelijk niet aan welke maatregelen ze zal nemen om dit aanbod te handhaven en te verbeteren.  Is de meerderheid van plan de perimeter uit te breiden, de frequentie te verhogen, een nieuwe markt in het leven te roepen? ...

Hoofdstuk 4 - Een participatieve gemeente

Een van de voorgestelde maatregelen is de installatie van een meetstation voor de luchtkwaliteit door Leefmilieu Brussel . Alweer een goed idee, maar wel een idee dat nieuwe vragen oproept: Waar moet het station komen? Is het mobiel? Wat wil de meerderheid doen met de verzamelde resultaten?   Als het er alleen maar om gaat vast te stellen dat er in bepaalde delen van de gemeente vervuilingspieken zijn, dan is dat niet meer dan een open deur intrappen. Waarom verbindt de meerderheid zich er nu al niet toe om een budget uit te trekken voor het uitvoeren van concrete maatregelen om de luchtkwaliteit op belangrijke punten in de gemeente te verbeteren? Zonder een dergelijke verbintenis is het risico groot dat de installatie van het meetstation uiteindelijk een doel op zich zal blijken te zijn.

De Parti Socialiste betreurt dat de meerderheid zich er niet toe verbindt de interpellatieprocedure van de gemeenteraad te herzien om die inzichtelijker, flexibeler en dus toegankelijker te maken voor alle burgers en om een echte discussie in de gemeenteraad mogelijk te maken.

Hoofdstuk 5 - Een mobiele gemeente

De Parti Socialiste vindt het jammer dat de beoogde maatregelen zo op de vlakte blijven, terwijl mobiliteit net een vlaggenschip was en het handelsmerk van Ecolo had moeten zijn.

Nergens is er sprake van de problemen waarmee de Oudergemnaars worstelen: niets over de dichtheid van de wijken; niets over de komst van CHIREC en het daarmee samenhangende verkeer; niets over de ontwikkeling van nieuwe wijken (bijvoorbeeld Delta); niets over de aanleg van fietsroutes; niets over de noodzaak om de omgeving van scholen aan te passen, terwijl we vandaag weten hoe belangrijk die omgeving is om de veiligheid, mobiliteit, luchtkwaliteit enz. te verbeteren.

Hoofdstuk 6 - Een kindvriendelijke gemeente

Hoewel Oudergem vandaag erkend wordt als demografisch spanningsgebied, is er geen spoor terug te vinden van de nieuwe 5 de gemeenteschool, die nochtans aan de kiezers werd voorgehouden in het programma van zowel Ecolo als Défi.

De Parti Socialiste stelt zich ook vragen bij het gratis onderwijs voor kinderen in de kleuter- en basisscholen en in het bijzonder bij het aantal gezinnen dat hiervan kan profiteren. Er wordt gevreesd dat de hier voorgestelde verbintenis te eng is en uiteindelijk maar heel weinig gezinnen ten goede zal komen. Momenteel moeten ouders immers betalen voor de opvang in de gemeentescholen wanneer hun kind 's morgens of 's avonds in de opvang verblijft, 's middags op school blijft eten en/of 's avonds in de studie blijft. De door de meerderheid voorgestelde vrijstelling van opvangkosten is enkel van toepassing voor gezinnen die hun kind afzetten net wanneer de bel gaat, hun kind 's middags komen halen om thuis te gaan eten, hun kind weer afzetten wanneer de school opnieuw begint en stipt op 15u30 weer komen ophalen. Met andere woorden, de meerderheid stelt voor om een vrijstelling van opvangkosten te verlenen aan de enkele gezinnen die nooit van die opvang gebruik maken. Dat is wel het minste wat ze mogen doen! In haar programma gaf Ecolo blijk van meer ambitie door het aanbieden van gratis opvang, zonder beperking [3] .

Uiteindelijk gaat de meerderheid geen enkele verbintenis aan m.b.t. de inrichting van de omgeving rond de scholen (geen schoolstraten, geen wandelrijen, geen fietsrijen, geen fietsenstallingen enz.) of voor een gezond en duurzaam klimaat in school- en kinderopvanggebouwen (niets over de bestrijding van binnenvervuiling, niets over hormoonontregelaars enz.).

Tot slot betreurt de Parti Socialiste dat er geen projecten specifiek voor jongeren worden gepland, hoewel die goed vertegenwoordigd zijn in onze gemeente.

 

Hoofdstuk 7 - Een gemeente waar levenskwaliteit en plaatselijke werkgelegenheid hand in hand gaan

Alle verbintenissen in dit hoofdstuk zijn de engagementen die Défi had beloofd [4] .  Ecolo is er niet in geslaagd hier ook maar enige bijdrage te leveren. Sommige van haar verbintenissen hadden echter een reële meerwaarde kunnen bieden, zoals de versterking van de socioprofessionele inschakeling via artikel 60 om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan het werk te krijgen en drempeleffecten tegen te gaan wanneer het "artikel 60"-contract bijna afloopt.

Hoofdstuk 8 - Een open gemeente die voor iedereen toegankelijk is

De Parti Socialiste juicht de volgende initiatieven toe en zal toezien op hun geslaagde uitvoering: de solidaire koelkast , de opvang en integratie van migranten en de ontwikkeling van sociale immokantoren.

Aan de andere kant betreurt de Parti Socialiste het gebrek aan enig engagement voor de bouw van nieuwe sociale woningen of de renovatie van bestaande sociale woningen.  De Parti Socialiste betreurt eveneens dat in het meerderheidsakkoord geen melding wordt gemaakt van een financiering van het OCMW die in verhouding staat tot de behoefte aan financiële en menselijke middelen om aan de sociale noden van de Oudergemnaars te voldoen.

Hoofdstuk 9 - Een sportieve en culturele gemeente

De Parti Socialiste vindt het jammer dat Ecolo's enige ambitie op het gebied van sport en cultuur wordt gereduceerd tot een uitbreiding van het aantal culturele partnerschappen met Den Dam .

Dit is des te betreurenswaardiger omdat Ecolo zich ook hier had verbonden tot veel ambitieuzere projecten: diversifiëring van het aanbod van het cultureel centrum, uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheken en de spelotheek, een betere toegang tot de academie van Oudergem, de aanleg van een zwembad of, op zijn minst, het ondertekenen van een overeenkomst met naburige gemeenten om de Oudergemnaars tegen een verlaagd tarief toegang te verlenen ...

Hoofdstuk 10 - Een veilige en rustige gemeente

Ook hier blijken alle verbintenissen in dit hoofdstuk de engagementen van Défi te zijn [5] .  Het is jammer dat Ecolo geen visie hieromtrent heeft. We hadden bijvoorbeeld gehoopt op de invoering van fietslessen in de gemeentescholen, veilige verplaatsingen in groep (wandelrijen, fietsrijen, ...), meer aandacht voor de mening van vrouwen en meisjes bij de inrichting van de straten in de gemeente (veiligheidsgevoel van vrouwen in de openbare ruimte) enz.

 

 [1] Zie "C'est votre futur ! 100 projets inédits pour co-construire l'avenir".

[2] Sommige verbintenissen in de algemene beleidsnota waren opgenomen in de verkiezingsprogramma's van Défi en Ecolo.  Het is daarom moeilijk om ze te zien als projecten van Ecolo, omdat Défi (de meerderheidspartij in Oudergem) ze hoe dan ook zou hebben geleid, alleen of met een andere partij.

[3] Zie het programma van Ecolo op pagina 24.

[4] Zie het programma van Défi "C’est votre futur ! 100 projets inédits pour co-construire l’avenir", p. 14.

[5] Zie het programma van Défi "C’est votre futur ! 100 projets inédits pour co-construire l’avenir", p. 20.