Nieuws

Terug naar news

De leerlingen in het basisonderwijs om de twee jaar getest

 

Tijdens deze maand juni “testen” de gemeentescholen hun leerlingen uit het 2 de en 4 de basisjaar. Een examen dat er eigenlijk geen is. Het gaat om een instrument dat we hebben ingevoerd om een globaal beeld te krijgen van de leercontinuïteit in onze instellingen”, licht Bernard Mugrabi toe. Die is pedagogisch adviseur verbonden aan de dienst Onderwijs. Die monitoring, die 3 jaar geleden werd opgestart en uniek is in haar genre, levert nu de eerste resultaten op. 

Een test in het 2 de en 4 de basisjaar

238. Dat is het aantal leerlingen dat dit jaar wordt beoordeeld in de gemeentelijke basisscholen. Geen valstrik, geen klassement, geen sanctie. ”Het gaat om een steekproefsgewijze beoordeling van de vaardigheden van de kinderen met de bedoeling een globaal beeld van hun schooltraject te krijgen”.

Doel? De leerlingen en hun docenten helpen. Want die test is bovenal een pedagogisch instrument dat begeleiding op lange termijn beoogt.

”We evalueren de kennis van wiskunde en Frans en op het vlak van wat we “oriëntatie” noemen, met andere woorden geschiedenis, aardrijkskunde en de wetenschappelijke vakken. De resultaten bepalen niet de slaagkansen van de leerling maar geven ons de mogelijkheid om langs drie assen in te grijpen: eerst en vooral het onderwijzend personeel helpen bij de moeilijkheden waarmee ze te maken kunnen krijgen door hen de kans te bieden vragen te stellen over de uitoefening van hun beroep; vervolgens zullen we aan de hand van de resultaten prioriteiten aan de docenten kunnen meedelen met betrekking tot de klassen die ze in september zullen ontvangen; ten slotte kunnen we de kinderen die moeilijkheden ondervinden al vanaf het begin van het schooljaren bijsturen door remedial teaching”.

Die test, die wordt georganiseerd in het 2 de en het 4 de jaar, is eveneens een instrument op basis waarvan een globale reflectie kan worden gedaan. “Ze heeft al geleid tot een verbetering van de leercontinuïteit in sommige instellingen en tot de aanpassing van sommige cursussen. Door overleg en onderzoek te bevorderen, is die test een zeer waardevolle manier om het gemeentelijk onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken”, concludeert de schepen van Onderwijs.

 

De Oudergemnaar nr90 (Juli - Augustus 2015)