Alle news

03/03

Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele in Iran wordt gevraagd

 

Motie goedgekeurd door de Gemeenteraad om 09.02.2023

 

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948;

Gelet op het Internationaal Verdrag van 16 december 1966 inzake de burgerrechten en politieke rechten, waarbij Iran partij is;

Gelet op het Internationaal Verdrag van 16 december 1966 inzake de economische, sociale en culturele rechten, waarbij Iran partij is;

Gelet op de resolutie die de Mensenrechtenraad op 22 maart 2019 heeft aangenomen over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran;

Gelet op de resolutie van het Europees Parlement van 6 oktober 2022 over de dood van Mahsa Jina Amini en de onderdrukking van vrouwenrechtendemonstranten in Iran;

Gelet op de richtsnoeren van de Europese Unie inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;

Overwegende dat de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele op 24 februari 2022 op valse gronden door de Iraanse autoriteiten is gearresteerd;

Aangezien het gaat om een willekeurige arrestatie en zelfs een gedwongen verdwijning volgens Tlaleng Mofokeng, speciaal rapporteur over het recht van eenieder om te genieten van de best mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid, en Javaid Rehman, speciaal rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, Aua Baldé (voorzitter-rapporteur), Gabriella Citroni (vice-voorzitter), Luciano Hazan, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, werkgroep gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, alsmede Michael Fakhri, speciaal rapporteur over het recht op voedsel;

Aangezien de Belgische ambassadeur gedurende 12 maanden en ondanks zijn volharding slechts 7 consulaire bezoeken heeft bekomen onder streng toezicht;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele niet de vrijheid heeft om tijdens deze gesprekken de onderwerpen aan te snijden die hij wenst;

Gezien het feit dat de fysieke en mentale gezondheid van onze landgenoot sterk achteruitgaat;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele de consulaire diensten heeft meegedeeld dat hij buiten medeweten van de plaatselijke Belgische autoriteiten en zijn Iraanse advocaten voor een rechtbank is verschenen, dat zijn door de rechtbank aangewezen 'advocaat' tijdens zijn 'proces' nooit het woord heeft gevoerd, dat hij voor alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen is veroordeeld zonder dat hij zich heeft mogen verdedigen;

Gezien het feit dat Olivier Vandecasteele half november een hongerstaking was begonnen;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele al meer dan 295 dagen in volledige isolatie zit en dat hij wordt vastgehouden in onmenselijke omstandigheden, hetgeen door de Verenigde Naties en Amnesty International als foltering wordt beschouwd;

Overwegende dat Olivier Vandecasteele op 14 december 2022 is veroordeeld tot een effectieve straf van ten minste 12,5 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen;

Overwegende dat het recht op een eerlijk proces en een humane behandeling, evenals het internationaal recht hieromtrent worden genegeerd;

Gezien de mobilisatie van burgers om Olivier Vandecasteele te steunen, met name via een petitie waarbij meer dan 65.000 handtekeningen werden verzameld;

Gezien de op 19 januari 2023 unaniem door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen resolutie voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier Vandecasteele;

De gemeenteraad:

 1. Veroordeelt en betreurt de willekeurige detentie van Olivier Vandecasteele en de omstandigheden waarin deze plaatsvindt.
 2. verzoekt het College om:
  • onze steun te betuigen voor Olivier Vandecasteele en zijn onmiddellijke vrijlating op een zichtbare manier, door een spandoek te plaatsen op een symbolische plaats zoals het gemeentehuis, een brugpijler of een ander zichtbaar gebouw;
  • deze motie zo breed mogelijk te publiceren, met name op de homepagina van zijn website en op de sociale netwerken;
  • deze motie naar de volgende autoriteiten te sturen;
 3. vraagt:
  • Aan de Iraanse ambassadeur in België om Olivier Vandecasteele onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en alle onmenselijke behandelingen tegen hem te staken.
  • Aan de eerste minister, de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken om alle diplomatieke wegen te bewandelen voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele, en daarbij enerzijds te weigeren toe te geven aan elk verzoek tot uitlevering aan het Iraanse regime van de tegenstander, waardoor zijn leven in gevaar zou komen, en anderzijds niet over te gaan tot de uitlevering van een tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeelde terrorist, die minder dan een kwart van zijn straf zal hebben uitgezeten en die zal worden vrijgelaten zodra hij naar Iran wordt overgebracht om actief de criminele activiteiten van het regime te hervatten die door middel van terreur worden uitgevoerd, zowel buiten Iran als tegen de bevolking, die al maanden in opstand is.
  • Aan de eerste minister, de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken + de bevoegde Europese autoriteiten om een internationaal initiatief te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw verdrag, mits dit in overeenstemming is met de internationale verdragen en jurisprudentie of een nieuwe internationale verklaring, tegen de door de staat gesteunde gijzelingen.
  • Aan de federale regering en de Belgische ambassadeur in Iran om toe te zien op de waardigheid van de detentieomstandigheden van Olivier Vandecasteele, door zoveel mogelijk nieuwe consulaire bezoeken vast te leggen.