Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring – toespraak van de heer Vincent Molenberg voor de ECOLO-GROEN-fractie

"Wij zijn burgers die zich inzetten voor sociale en milieurechtvaardigheid. We willen bouwen aan een rechtvaardigere wereld die de emancipatie van iedereen mogelijk maakt, vandaag en morgen. We willen dat de mens beschouwd wordt als de belangrijkste rijkdom van de samenlevingen die onze planeet bevolken. We zijn ons ervan bewust dat we allemaal onderling afhankelijk zijn, van elkaar en van de natuurlijke ecosystemen. We willen de komende generaties een leefbare planeet nalaten. Sociale rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun realisatie impliceert de actieve deelname van zoveel mogelijk mensen en de ontwikkeling van alle vormen van solidariteit: institutioneel of spontaan, nu, hier en elders, vandaag en morgen. We willen de loop van deze eeuw veranderen en streven naar post-kapitalistisme als tegengewicht voor conservatisme en productivisme."

Vrije vertaling van een uittreksel uit het manifest van Ecolo, waarop ons programma geïnspireerd is en dat als leidraad doorheen deze algemene beleidsnota loopt.

Denk globaal

Achteruitgang van het milieu en bedreigingen voor de volksgezondheid, uitputting van onze hulpbronnen, opwarming van de aarde, verslechterende arbeidsomstandigheden, aanhoudende werkloosheid, sociale uitsluiting, de groeiende kloof tussen rijk en arm, spanningen tussen landen in het noorden en het zuiden ... Dat is de realiteit die ons raakt en ons zorgen baart, wereldwijd, op het niveau van onze planeet, en lokaal, in de gemeenten hier en elders. Het zijn symptomen van een economisch, politiek en sociaal systeem dat niet langer werkt, de zichtbare tekenen van een ultraliberale globalisering die ons in het nauw drijft. We moeten samen dromen en bouwen aan een nieuwe wereld van de 21ste eeuw, die gebaseerd is op solidariteit tussen alle mensen en met toekomstige generaties, billijkheid en rechtvaardigheid in menselijke, sociale en commerciële betrekkingen, met respect voor de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. We willen een rol spelen in de veranderingen die op stapel staan, want de schade van het productivisme zal alleen maar toenemen als we niet kiezen voor een ander beleid.

Handel lokaal

Volgens Ecolo-Groen hebben de gemeenten en steden een belangrijke rol te spelen. Het is op lokaal niveau dat de meeste problemen in verband met wanontwikkeling in de praktijk worden ervaren. Op dat niveau zijn stress, werkloosheid, isolement, lawaai enz. het meest voelbaar. En de gemeenten beschikken over een arsenaal aan actiemiddelen. Van energiebesparingen tot het kiezen van het menu in de cafetaria, van de opvang van vluchtelingen tot het streven naar openheid en tolerantie in scholen; elk van deze handelingen, vermenigvuldigd met het aantal gemeenten, heeft een impact op het beleid.

Een andere wereld is mogelijk! En de grondvesten van die wereld worden gelegd in onze stad en in onze buurt. Laten we onze manier van leven, werken en bewegen veranderen. Daar waar we vrienden en familie hebben. Waar we leven. Dat vergt een engagement van de overheid. Maar ook een individueel en collectief engagement. Door de manier van werken van onze gemeente te veranderen en de relatie tussen burger en overheid anders te organiseren. Het is tijd om weer zin te krijgen in goed beleid, de handen uit de mouwen te steken en samen, met enthousiasme en realiteitszin, te bouwen aan de gemeenten van morgen.

Het is met oog voor de sociale uitdagingen en de waarden die aan de grondslag liggen van deze veranderingen dat Ecolo haar beleidsprioriteiten heeft vastgelegd:

  • democratie en burgerparticipatie versterken
  • spaarzaam omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen: doelstelling "zero koolstof of zero afval", verplaatsing van economische activiteiten en bevordering van activiteiten met een sociaal en ecologisch nut
  • solidariteit en sociale cohesie, openheid naar anderen ontwikkelen
  • een meer gelijke en bovenal meer rechtvaardige samenleving bevorderen.

Dit is een positieve boodschap van hoop, een oproep, die Ecolo in deze algemene beleidsverklaring wil overbrengen. We zullen stap voor stap concrete veranderingen tot stand brengen, samen met al wie vandaag al werkt aan morgen...