Alle news

07/12

GPDO - Oudergem zegt "neen" tegen de iconische torens en "ja" tegen de vervanging van het viaduct Herrmann-Debroux door een stadsboulevard

Het openbaar onderzoek naar het nieuwe stadsontwerp, "Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling" (GPDO) genoemd, werd afgerond op maandag 13 maart. Terwijl er op het niveau van het Gewest maar weinig animo lijkt te zijn, geldt dit niet voor de gemeente Oudergem. Tijdens het onderzoek organiseerde de gemeente twee informatievergaderingen waaraan meer dan 600 personen hebben deelgenomen . Om dit wel zeer technisch document iets leesbaarder te maken heeft de gemeente een synthese gemaakt van de grootste uitdagingen voor Oudergem en een formulier online geplaatst dat werd opgemaakt op basis van de belangrijkste reacties van de inwoners tijdens de genoemde informatievergaderingen. Resultaat: meer dan 1.000 Oudergemnaren gaven hun mening over het plan . Bijna 95% van de respondenten is tegen de bouw van "iconische" torens van gewestelijke omvang langs de Vorstlaan en van groepen torens op de site Delta . In zijn eensluidend advies van donderdag 9 maart schaart de gemeenteraad zich achter deze weigering.

Prioritair ontwikkelingsgebied in Delta met "gegroepeerde iconische" torens en logistiek platform. "Alleenstaande iconische" torens langs de Vorstlaan. Ontradingsparking op de grens van Oudergem en Overijse. "Neutralisatie" (en niet "afbraak") van het viaduct van de E411 …

" Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voorziet in de mogelijkheid van te hoge constructies waardoor een fenomeen van speculatie zou ontstaan en de aanblik van onze gemeente ingrijpend zou kunnen veranderen ", stelt Alain Lefebvre, schepen van Stedenbouw en Leefmilieu, vast. " De Oudergemnaren willen er niet van weten. "

Gelet op het gebrek aan belangstelling voor het openbaar onderzoek dat op gewestelijk niveau werd georganiseerd, besliste de gemeente de communicatie met haar inwoners zelf in handen te nemen :

  • In alle brievenbussen op het grondgebied van de gemeente werd een bericht achtergelaten.
  • Er vonden twee informatievergaderingen plaats. Meer dan 600 personen hebben aan die vergaderingen deelgenomen.
  • Een samenvatting van wat er voor Oudergem op het spel staat werd gepubliceerd op de website van de gemeente met als doel de leesbaarheid van het GPDO te bevorderen.
  • Op de website werd ook een formulier ter beschikking gesteld waarmee de bewoners vlot en snel konden reageren.

" We kregen 1.044 reacties op het GPDO ", vertrouwt waarnemend burgemeester Christophe Magdalijns ons toe. " Het formulier bevatte 5 voorstellen die een synthese vormden van de opmerkingen die de deelnemers aan de informatievergaderingen hadden geformuleerd. De resultaten zijn helder en laten aan duidelijkheid niets te wensen over: de overgrote meerderheid is tegen de iconische torens. Neen tegen de verdichting en neen tegen het stedelijk distributiecentrum in Delta. Bijna 67% van de Oudergemnaren vraagt ook dat het GPDO een ondubbelzinnig plan zou opstellen om het viaduct Herrmann-Debroux tegen 2025 om te bouwen tot een stadsboulevard. In de bijkomende opmerkingen die werden geformuleerd, stellen we ook duidelijk vast dat de inwoners van Oudergem gehecht zijn aan het gezellige karakter van hun gemeente en betreuren dat het Gewest geen duidelijker verbintenis aangaat om de druk van het autoverkeer te verminderen ".

Voor Alain Lefebvre en Christophe Magdalijns "moet de aanleg van een stadsboulevard Herrmann-Debroux gepaard gaan met begeleidende maatregelen: ingebruikname van het GEN, versterking van het openbaar vervoer tot aan de overstapparkings die idealiter buiten de stad worden aangelegd en aanleg van fietspaden".

Op de gemeenteraad van 9 maart hebben meerderheid en oppositie eenparig het advies van de gemeente betreffende het GPDO aangenomen . De raad schaart zich zonder voorbehoud achter de wensen van de inwoners van de gemeente en verzet zich tegen elke overdreven verdichting van het grondgebied van Oudergem. " Oudergem telt vandaag iets meer dan 33.000 inwoners. Voor ons ligt de drempel van wat we kunnen verdragen op 35.000 " , verklaren Alain Lefebvre en Christophe Magdalijns. Tevens vragen ze dat het plan de openbare projecten zou identificeren en melding zou maken van de middelen die nodig zijn om die projecten concreet uit te werken binnen een vastgestelde termijn.

" De mobilisatie in Oudergem bewijst het: indien het Gewest de Brusselaars wil betrekken en een proces wil voeren dat werkelijk participatief is, dan moet het beter samenwerken met de gemeenten ", besluit de waarnemend burgemeester. " De grote spreidstand die we vandaag zien tussen de intenties van het GPDO en de verwachtingen van de Oudergemnaren is symptomatisch. In het kader van de voortzetting van dit dossier richt ik dus een oproep tot de minister-president om dringend nieuwe overlegprocessen met de gemeenten op touw te zetten ."